Långvarig smärta är vanligt förekommande hos barn och ungdomar, och en stor andel av dem som drabbas rapporterar funktionsnedsättning och samsjuklighet såsom ångest och depression.1,2 Vidare är långvarig smärta hos barn relaterad till stress och ohälsa hos föräldrarna, dysfunktionella familjemönster samt omfattande samhälleliga kostnader.3-5 Acceptance and Commitment Therapy (ACT) utgör en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer