ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) är en utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna bland barn och ungdomar. En majoritet av barn med ADHD har fortsatta svårigheter i vuxen ålder.  Funktionsnedsättningens komplexitet ställer höga krav på kunskap hos utredande och behandlande kliniker. För att höja kunskapen om ADHD hos vuxna i evidensbaserad praktik har ...

ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) är en utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna bland barn och ungdomar. En majoritet av barn med ADHD har fortsatta svårigheter i vuxen ålder.  Funktionsnedsättningens komplexitet ställer höga krav på kunskap hos utredande och behandlande kliniker. För att höja kunskapen om ADHD hos vuxna i evidensbaserad praktik har ...

Evidence-based assessment (EBA) ingår i begreppet evidensbaserad praktik. EBA handlar om att på ett evidensbaserat, systematiskt, användarvänligt och kostnadseffektivt sätt bedöma patienters tillstånd,1 ofta i anslutning till diagnostisering. Bedömningar görs också inför planering av behandlingsinsats genom att undersöka patientens förutsättningar, för att följa upp behandlingseffekter samt för att utvärdera vården för grupper av patienter.  Vid ...

Kopplingen mellan ADHD och låga skolresultat är väl etablerad i tidigare forskning. Genomsnittseleven med ADHD får lägre betyg, löper större risk att inte vara behörig till utbildningar efter grundskolan och uppnår därav en lägre utbildningsnivå på sikt i jämförelse med elever utan ADHD.1  Farmakologisk behandling med stimulerande och icke-stimulerande mediciner har en bevisat mildrande effekt ...

Studier har visat på ett samband mellan negativa livshändelser under graviditeten och ADHD hos barnen.1-13 Det skulle kunna tyda på att förhöjda stressnivåer (orsakade av de negativa livshändelserna) påverkar risken för att barnen ska utveckla ADHD.  Det är dock möjligt att familjära faktorer såsom gener och miljöfaktorer kan påverka sambandet, speciellt då det visat sig ...

Med en prevalens på 5 procent respektive 2,5 procent utgör ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) ett vanligt förekommande neuropsykiatriskt tillstånd hos barn/ungdomar och vuxna.1,2 ADHD är en beteendebaserad diagnos som definieras i ICD-11 och DSM-5 som ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet med debut under barndomen, som leder till betydande och långvariga funktionsnedsättningar inom olika livsområden. Traditionellt ...

Det finns ett växande intresse av att förstå ADHD utifrån mer biologiska mekanismer1 och att ta fasta på att ADHD är en heterogen diagnos där alla som får diagnosen inte har samma underliggande brister. Förhoppningen är att man genom att identifiera olika neuropsykologiska profiler bättre kan förstå varför ADHD-symtom uppstår och hur man i förlängningen ...

Barn som tidigt i livet uppvisar allvarliga beteendeproblem, till exempel aggressivt beteende, tenderar att löpa större risk för antisocialt och kriminellt beteende i vuxen ålder.1,2  Studier har visat att det finns många faktorer på individ-, familje- och samhällsnivå som ytterligare kan öka risken för en negativ utveckling. Bland annat har forskning på senare tid fokuserat ...

ADHD påverkar inte bara individen med diagnos utan även närstående. Funktionsnedsättningens komplexitet tillsammans med okunskap i samhället medför även att det saknas forum där man kan lära sig om ADHD, om möjliga strategier i vardagen och vilket stöd man kan ansöka om. För att möta behovet av kunskap skapade vi en PEGASUS-kurs för vuxna med ...

ADHD – omsorg framför utredning

Psykiatri / Neurologi | Soly Erlandsson | 16. Apr 2018 kl. 12:01 |

Människors oro över den svenska sjukvården och vårdköerna har sedan en tid fått stor politisk och medial uppmärksamhet. Oron är befogad; många i kön lider av psykisk sjukdom och ett stort antal barn och unga väntar på ett första besök vid barn- och ungdomsmottagningarna för utredning av en neuropsykiatrisk problematik. Diagnosen ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder) ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling