Diagnostik av IgE-medierad allergi bygger på en väldokumenterad anamnes, påvisande av IgE-antikroppar i huden med pricktest (SPT) eller i blodet med allergenspecifikt IgE (s-IgE) in vitro och, vid oklarhet, organprovokation.  Testresultatet är beroende av val av allergenkälla, extraktionsmetod och koncentrationen av framför allt huvudallergener. Huvudallergener är ett eller ett fåtal allergener per allergenkälla. Allergener med ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer