Amning skyddar inte mot allergi och astma

Dermatologi | Weronica Ek | 4. Jun 2018 kl. 2:43 |

Risken för att utveckla astma och allergi påverkas av gener, miljö och livsstilsfaktorer. Många riskfaktorer är väletablerade, som att rökning ökar risken för astma. Huruvida amning kan skydda mot astma och allergier har länge debatterats och tidigare studier har visat motstridiga resultat. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar helamning under barnets första sex månader på grund av de ...

Astma och allergi är de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn i Sverige liksom i många andra länder. En markant ökning av de allergiska sjukdomarna noterades under de senare decennierna av 1900-talet,1–3 men på senare år verkar ökningen ha avstannat.4,5  Orsaken till ökningen har studerats och diskuterats intensivt. Tidiga hypoteser fokuserade på ökad allergiexponering,6 förändrad inomhusmiljö7 ...

Kemisk intolerans (KI) innebär hälsobesvär av mycket låga doser av vardagliga kemiska ämnen (vanligen luktande/stickande) som anses vara ofarliga, såsom parfymerade produkter och rengöringsmedel. En annan vanlig form av särskild miljökänslighet är ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO, ibland kallat ”sjuka hus-syndromet”, vilket innebär besvär vid vistelse i vissa byggnader i vilka flertalet personer inte får besvär. ...

Vattenexponering av händerna har tidigare studerats hos vuxna, framför allt med fokus på exponering i arbetet.1-5 Vattenkontakt och våtarbete är viktiga orsaker till handeksem.5-7  Exponeringen är högst i arbeten inom servicesektorn, till exempel vid restaurangarbete och städning och hos frisörer. Kriterier för våtarbete och föreskrifter för arbetsgivare har utarbetats i Tyskland.8 Även på fritiden utsätts ...

Forskning under senare år antyder att gröna miljöer skulle kunna ha positiva hälsoeffekter genom att öka fysisk aktivitet och reducera stress samt genom att underlätta sociala interaktioner. Gröna miljöer är också associerade med minskad exponering för buller, luftföroreningar och värme.1 Däremot kan omgivande grönstruktur spela en mer komplex roll för allergier. De få epidemiologiska studier ...

Av Ann Pontén, docent, överläkare, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Formaldehyd är en kemikalie som i höga koncentrationer kan orsaka kemiska brännskador. Den används i låga koncentrationer som konserveringsmedel för att motverka mikrobiell växt i bland annat hudvårdsprodukter. Formaldehyd, vars kemiska formel är C-H2-O, är en vanlig orsak till kontaktallergi. Kemikalien är en ...

Urtikaria

Uncategorized | BestPractice | kl. 11:12 | ,,,

Av Joanna Wallengren, docent, överläkare, Hudkliniken, SUS Lund Urtikariella kvaddlar och klåda beror huvudsakligen på degranulering av mastceller och kan aktiveras av flera faktorer. Den vanligaste är infektion (28–62 procent) där urtikaria vanligtvis uppstår inom en vecka. Födoämnesallergi har verifierats hos mellan 1 och 15 procent av vuxna patienter med akut urtikaria och läkemedel har beskrivits ...

Av Behnaz Erfani, toxikolog, Arbets-och miljödermatologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet Carola Lidén, professor, Arbets-och miljödermatologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet Klara Midander, forskarassistent, Arbets-och miljödermatologi, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet Nickel är fortfarande den vanligaste orsaken till kontaktallergi och eksem.1 Frisättningen av nickel från föremål som är avsedda att komma i långvarig kontakt med ...

På senare år har en del förändringar gjorts i de internationella riktlinjerna för handläggning av kronisk urtikaria med eller utan angioödem. Klassifikationen har ändrats och det har lyckligtvis även kommit fler möjligheter båda vad gäller utredning och behandling av detta plågsamma och ofta långvariga tillstånd.  Allt oftare finns en orsak och man har därför lämnat ...

Av Marléne Isaksson, överläkare, docent, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Malmö Den studie som vi på Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA) i Malmö genomförde för några år sedan i samarbete med den allmändermatologiska delen av hudkliniken i Malmö kan sammanfattas med denna uppmaning: ”Allergitesta alla barn med böjveckseksem om de har eksem på händerna eller fötterna.” ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD