Hudkontakt med kromgarvat läder, till exempel i handskar, skor och möbler, kan orsaka allergiskt kontakteksem.1-3 Kromgarvade läderprodukter anses utgöra en av de viktigaste källorna till hudexponering och sensibilisering för krom.1 Krom är den tredje vanligaste orsaken till kontaktallergi bland metallerna.4,5 Sedan 2015 är sexvärt krom, Cr(VI), genom EU:s kemikalieförordning REACH, begränsat i lädervaror som kommer ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer