Ångeststörningar, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och tvångssyndrom (OCD) utgör åtskilda dia-gnoser, men har ändå en rad gemensamma karakteristika och uppvisar stor samsjuklighet. Vid dessa tillstånd upplever individer påverkan på kognitiva processer på grund av stark rädsla eller oro1,2 samt försämrad emotionell reglering,4 och de undviker upplevelser som kan kopplas till stimuli som ger ångest, oavsett om ...

Psykisk ohälsa är i dag en av de främsta anledningarna till sjukskrivning i Sverige.1,2 Vanligt förekommande diagnoser är lätt till medelsvår depression, utmattningssyndrom och ångestsyndrom, såsom panikångest och generaliserad ångest. De flesta vuxna med lättare depression och ångest är dock i arbete,3 trots psykiska symtom och förändring i arbetsmässig och social funktion.4 Men hur hanterar ...

Att lida av ångest och/eller depression är vanligt, och tolvmånadersprevalensen i Europa anges vara 14 procent för ångestsyndrom och 6,9 procent för depression.1 Komorbiditet är mycket vanligt, och individer med en ångestdiagnos har ofta samtidigt ytterligare ångestproblem eller depressionssymtom. Kostnaden för dessa sjukdomar är hög, både för individen själv och för samhället i stort.2 Vad ...

Hälsoångest

| Erik Hedman | 6. Dec 2016 kl. 9:42 | ,

Hälsoångest kan beskrivas som en stark, ihållande och överdriven rädsla för att vara drabbad eller för att drabbas av allvarlig sjukdom.1 För den som har hälsoångest leder rädslan till ett påtagligt lidande och ofta påverkas såväl familjerelationer som arbete negativt.2,3 Studier har visat att hälsoångest är associerat med ökad vårdkonsumtion och sjukskrivning, höga samhälleliga kostnader ...

Användandet av in vitro-fertilisering (IVF) har ökat kraftigt de senaste två decennierna, och Sverige rankas i dag på plats 5 i Europa med 3,5 procent av alla födslar som resultat av konstgjord befruktning.1En stor andel av de kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling har depressivitets- och ångestproblematik, 2  och svenska studier har visat att 11 procent av ...

Av Anna-Karin Danielsson, postdoc., Karolinska institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap Det är oklart om cannabisbruk ökar risken för depression. Studier har visat att användning av cannabis kan öka risken för låga skolresultat och arbetslöshet med depression som följd,1,2 men också att överlappande riskfaktorer, exempelvis psykisk sjukdom hos föräldrar, kan öka risken för både cannabisbruk och depression.2 ...

Av Samir El Alaoui, med dr, leg. psykolog, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Campus Huddinge Nils Lindefors, specialistläkare, professor psykiatri, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, Campus Huddinge En betydande andel av befolkningen lider av psykisk sjuklighet av olika slag, där depression och ångestsyndrom är de vanligast förekommande kategorierna. Bland ångestsjukdomarna betraktas i dag ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer