Av Ann-Cathrin Jönsson, docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds Universitet Johanna Ek, med.dr, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Christine Kremer, docent, Neurologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö   Förmaksflimmer (FF) är en av de vanligaste riskfaktorerna för cerebral infarkt (CI). Insjuknandet i FF ökar med stigande ålder och är vanligare bland män än bland kvinnor, men kvinnor får oftare ...

Av Charlotte Ytterberg, med.dr, leg, sjukgymnast med specialistkompetens, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset   Lisbeth Rosenbek Minet, med.dr, leg. sjukgymnast, Klinisk Institut, Syddansk universitet, Rehabiliteringsavdelningen, Odense universitetssjukhus, Danmark Elizabeth Peterson, med.dr, leg. arbetsterapeut, Institutionen för arbetsterapi, University of Illinois, Chicago Lena von Koch, med.dr, leg. sjukgymnast med specialistkompetens, Institutionen ...

Av Margareta Norberg, docent, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, enheten för Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet Flera kliniska prövningar1,2 har samstämmigt visat att insjuknandet i typ 2-diabetes kan reduceras med drygt 50 procent över en period av cirka tre år genom intensiv livsstilsbehandling riktad till individer med påvisad hög risk för diabetes. Ur ...

Av Ashkan Labaf, med.dr, leg. läkare, Hjärtsvikt- och klaffsektionen, Skånes Universitetssjukhus i Malmö, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds Universitet Warfarin har länge varit ett effektivt läkemedel för prevention av ischemisk stroke och systemiska embolier hos patienter med förmaksflimmer. En metaanalys har påvisat att den relativa riskreduktionen jämfört med placebo ligger på omkring 64 procent.1 ...

Av Paul Hjemdahl, professor emeritus, överläkare i klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna   Förmaksflimmer (FF) har en prevalens på minst tre procent i den vuxna befolkningen och ökar med stigande ålder (till > 10–15 % över 75 år). Risken att drabbas av tromboembolisk stroke vid FF ökar markant i högre åldrar. Warfarinbehandling minskar risken för ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD