Arytmogen högerkammarkardiomyopati (arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, ARVC) är en ärftlig och ofta progressiv hjärtsjukdom, där framför allt höger kammare påverkas, men även vänster kammare kan drabbas.1,2  Sjukdomen kännetecknas av progressiv förlust av kardiomyocyter med inlagring av fibros och fettvävnad. Detta predisponerar för livshotande kammararytmier med plötslig död.3,4 Med en estimerad prevalens på 1:2000 till 1:5000 ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer