Här behandlas in vivo-mekanismer som förenar följande tre egenskaper hos astmatisk luftvägsslemhinna: plasmaexudation, epitelavstötning samt oförändrad (sic!) genomsläpplighet för inhalerade molekyler. Som ett väsentligt led informerar jag om en okänd men kraftfull in vivo-mekanism för försvar på intakt slemhinneyta. Diskursen underbygger även nya hypoteser om astmans uppkomst och utveckling.  Mer eller mindre explicit handlar denna ...

Bronkobstruktion är ett kardinalfenomen hos patienter med astma där reversibilitet efter inhalation av bronkdilaterande beta-2-agonist kan verifiera diagnosen.  En positiv reversibilitetstest förutsätter dock att det föreligger en pågående bronkobstruktion när testen ska utföras. Även om det förelåg en obstruktion tidigt på morgonen vid uppvaknandet kan patienten ha en helt normal lungfunktion när testen ska utföras ...

Astma och allergi är de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn i Sverige liksom i många andra länder. En markant ökning av de allergiska sjukdomarna noterades under de senare decennierna av 1900-talet,1–3 men på senare år verkar ökningen ha avstannat.4,5  Orsaken till ökningen har studerats och diskuterats intensivt. Tidiga hypoteser fokuserade på ökad allergiexponering,6 förändrad inomhusmiljö7 ...

Det är numera välbelagt att rökning under graviditeten ökar risken för astma hos barnen. Lungfunktionen påverkas negativt ända upp i vuxen ålder. Skadliga följder av tobaksexponering under fosterlivet har framför allt knutits till nikotin och är vanligare hos barn med genetiskt betingad brist på glutationtransferas, ett enzym som deltar i nedbrytning och avgiftning av tobaksmetaboliter. ...

Som ett led i den forskning som bedrivs inom verksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN-studierna) publicerades artikeln ”Increased prevalence of allergic asthma from 1996 to 2006 and further to 2016 – results from three population surveys” av Backman med kollegor i tidskriften Clinical and Experimental Allergy.1 Artikeln beskriver trender i prevalens (förekomst) av astma, både ...

Astma är en komplex sjukdom eller sjukdomsgrupp som karaktäriseras av kronisk luftvägsinflammation, strukturella förändringar av luftvägarna (remodellering) och luftvägshyperreaktivitet. Den drabbar nästan var tionde individ i Sverige, och eftersom en stor andel av astmatikerna är unga är det många som påverkas av sjukdomen under den arbetsföra tidsperioden. Detta gör att sjukdomen inte bara orsakar stort ...

Att leva med en astmasjukdom kan påverka vardagen fysiskt, psykiskt och socialt. Tonårstiden är en sårbar tid då kroppen utvecklas mycket, både fysiologiskt och psykologiskt. Att då också ha en astmasjukdom ställer särskilda krav, och vi vet att tonåringar med astma kan vara svåra att behandla ur ett kliniskt perspektiv.1 Det är också vida känt ...

OLIN-studierna (Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten) är en epidemiologisk forskningsverksamhet som bedrivit studier om astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i över 30 år (www.norrbotten.se/olin). Under 2017 har två artiklar om livskvalitet i relation till astma bland tonåringar pub-licerats.1,2 Astma är vanligt bland barn och tonåringar och kan påverka deras hälsorelaterade livskvalitet. I yngre åldrar ...

Kemisk intolerans (KI) innebär hälsobesvär av mycket låga doser av vardagliga kemiska ämnen (vanligen luktande/stickande) som anses vara ofarliga, såsom parfymerade produkter och rengöringsmedel. En annan vanlig form av särskild miljökänslighet är ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO, ibland kallat ”sjuka hus-syndromet”, vilket innebär besvär vid vistelse i vissa byggnader i vilka flertalet personer inte får besvär. ...

För varje patient som är följsam till förskriven läkemedelsbehandling finns det en patient som inte är det. Detta innebär att ungefär varannan patient inte använder sitt läkemedel så som det var tänkt.1 Astma utgör inget undantag: hos vuxna individer med astma är följsamheten inte sällan till och med är lägre än 50 procent.2–4 Följaktligen finns ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion