Som ett led i den forskning som bedrivs inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN-studierna) publicerades artikeln ”Severe asthma – a population study perspective” av Backman med kollegor i tidskriften Clinical and Experimental Allergy.1 Artikeln beskriver hur stor andel av en befolkningsbaserad astmakohort från Norrbotten som har svår astma och ger dessutom en detaljerad beskrivning av ...

Risken att utveckla astma, hösnuva eller eksem påverkas av gener, miljö och livsstilsfaktorer. Patienter som diagnostiserats med en av sjukdomarna har en ökad risk att också utveckla de andra sjukdomarna.1 Även om tidigare studier funnit många gener som har effekt på dessa sjukdomar har forskare inte kunnat förklara hela den genetiska bakgrunden till uppkomsten av ...

Rhinovirusinfektioner och astmautveckling hos förskolebarn

Lungmedicin | Primärvård | Katarina Stenberg Hammar | 16. maj 2019 kl. 3:02 |

Virusutlöst obstruktivitet är vanligt hos förskolebarn och nästan 50 procent har haft åtminstone en episod före sex års ålder.1 Bland barn under ett års ålder är det framför allt infektioner med respiratoriskt syncytialvirus (RSV) som drabbar dem. Vid RSV-infektionen förstörs luftvägsepitelet i de minsta bronkerna och orsakar inflammation, så kallad bronkiolit, med produktion av segt ...

Astma och KOL är synnerligen vanligt förekommande i befolkningen. Behandlingen av astma har rönt mycket stora framgångar. På 1980-talet var det fortfarande vanligt med inneliggande patienter som fick så kallat astmadropp. I dag omhändertas de flesta patienter inom primärvården. Behandling med läkemedel vid astma och KOL tillförs huvudsakligen via inhalation, vilket innebär en rad fördelar ...

Här behandlas in vivo-mekanismer som förenar följande tre egenskaper hos astmatisk luftvägsslemhinna: plasmaexudation, epitelavstötning samt oförändrad (sic!) genomsläpplighet för inhalerade molekyler. Som ett väsentligt led informerar jag om en okänd men kraftfull in vivo-mekanism för försvar på intakt slemhinneyta. Diskursen underbygger även nya hypoteser om astmans uppkomst och utveckling.  Mer eller mindre explicit handlar denna ...

Bronkobstruktion är ett kardinalfenomen hos patienter med astma där reversibilitet efter inhalation av bronkdilaterande beta-2-agonist kan verifiera diagnosen.  En positiv reversibilitetstest förutsätter dock att det föreligger en pågående bronkobstruktion när testen ska utföras. Även om det förelåg en obstruktion tidigt på morgonen vid uppvaknandet kan patienten ha en helt normal lungfunktion när testen ska utföras ...

Astma och allergi är de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn i Sverige liksom i många andra länder. En markant ökning av de allergiska sjukdomarna noterades under de senare decennierna av 1900-talet,1–3 men på senare år verkar ökningen ha avstannat.4,5  Orsaken till ökningen har studerats och diskuterats intensivt. Tidiga hypoteser fokuserade på ökad allergiexponering,6 förändrad inomhusmiljö7 ...

Det är numera välbelagt att rökning under graviditeten ökar risken för astma hos barnen. Lungfunktionen påverkas negativt ända upp i vuxen ålder. Skadliga följder av tobaksexponering under fosterlivet har framför allt knutits till nikotin och är vanligare hos barn med genetiskt betingad brist på glutationtransferas, ett enzym som deltar i nedbrytning och avgiftning av tobaksmetaboliter. ...

Som ett led i den forskning som bedrivs inom verksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN-studierna) publicerades artikeln ”Increased prevalence of allergic asthma from 1996 to 2006 and further to 2016 – results from three population surveys” av Backman med kollegor i tidskriften Clinical and Experimental Allergy.1 Artikeln beskriver trender i prevalens (förekomst) av astma, både ...

Astma är en komplex sjukdom eller sjukdomsgrupp som karaktäriseras av kronisk luftvägsinflammation, strukturella förändringar av luftvägarna (remodellering) och luftvägshyperreaktivitet. Den drabbar nästan var tionde individ i Sverige, och eftersom en stor andel av astmatikerna är unga är det många som påverkas av sjukdomen under den arbetsföra tidsperioden. Detta gör att sjukdomen inte bara orsakar stort ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling