Att leva med en astmasjukdom kan påverka vardagen fysiskt, psykiskt och socialt. Tonårstiden är en sårbar tid då kroppen utvecklas mycket, både fysiologiskt och psykologiskt. Att då också ha en astmasjukdom ställer särskilda krav, och vi vet att tonåringar med astma kan vara svåra att behandla ur ett kliniskt perspektiv.1 Det är också vida känt ...

OLIN-studierna (Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten) är en epidemiologisk forskningsverksamhet som bedrivit studier om astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i över 30 år (www.norrbotten.se/olin). Under 2017 har två artiklar om livskvalitet i relation till astma bland tonåringar pub-licerats.1,2 Astma är vanligt bland barn och tonåringar och kan påverka deras hälsorelaterade livskvalitet. I yngre åldrar ...

Kemisk intolerans (KI) innebär hälsobesvär av mycket låga doser av vardagliga kemiska ämnen (vanligen luktande/stickande) som anses vara ofarliga, såsom parfymerade produkter och rengöringsmedel. En annan vanlig form av särskild miljökänslighet är ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa (OBO, ibland kallat ”sjuka hus-syndromet”, vilket innebär besvär vid vistelse i vissa byggnader i vilka flertalet personer inte får besvär. ...

För varje patient som är följsam till förskriven läkemedelsbehandling finns det en patient som inte är det. Detta innebär att ungefär varannan patient inte använder sitt läkemedel så som det var tänkt.1 Astma utgör inget undantag: hos vuxna individer med astma är följsamheten inte sällan till och med är lägre än 50 procent.2–4 Följaktligen finns ...

Inom OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten), en epidemiologisk forskningsverksamhet i norra Sverige, har man sedan 1985 forskat om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), allergi och astma. En artikel med titeln ”Subjects with well-controlled asthma have similar health-related quality of life as subjects without asthma” finns publicerad i tidskriften Respiratory Medicine.1 Nedan följer en kort sammanfattning av ...

Andningsbehållare har använts sedan 1970-talet som hjälpmedel för att särskilt barn ska kunna använda inhalationsaerosoler optimalt.1 Användningen av antistatisk plast i konstruktionen av andningsbehållare har minimerat depositionen av aerosol i dessa.2 För att ytterligare minimera förlusten av aerosol i andningsbehållaren instrueras användaren genom informationen i bipacksedlarna att exhalera genom andningsbehållarens munstycke, aktivera inhalationsaerosolen och samtidigt ...

Begreppet ”små luftvägar” har kommit att betyda luftvägar med en innerdiameter av 2 mm eller mindre. Uttrycket präglades i en artikel av Jim Hogg och medarbetare 1968, där de beskrev förekomsten av inflammation, förträngning och slempluggar i 2–3 mm grova luftvägar hos patienter med kronisk luftvägsobstruktion.1 Figur 1 visar en schematisk skiss av den humana ...

Förkylningsorsakad exacerbation av astma är en form av astma som har beskrivits väl i 150 år.1 Akut virusinducerad exacerbation har också gett oss uppslag till nya experimentella modeller både in vitro och in vivo, där vi återskapar komponenter av de lungförändringar som ses vid astma. Vi har nyligen gjort nya observationer som kan vara början ...

Fortsätter astma och allergier att öka?

Lungmedicin | Primärvård | Eva Rönmark | 2. Dec 2016 kl. 1:01 |

Astma och allergiska sjukdomar är i dag de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn, tonåringar och unga vuxna. Tusentals artiklar har publicerats som diskuterar hur vanlig astma är i olika områden i världen, och det råder ingen tvekan om att andelen med astma och andra allergiska sjukdomar har ökat kraftigt sedan 1950-talet. Ökningen har dokumenterats i ...

För att desinficera offentliga badbassänger tillsätts ofta klor. Det är väl känt att tillsatt klor reagerar med kväveinnehållande ämnen i vattnet, till exempel urin och hudavlagringar, och att det bland annat bildar trikloraminer vilka kan vara luftvägsirriterande. Tidigare forskning har ibland funnit en korrelation mellan bassängbad bland barn och förekomst av astma och astmasymtom, men ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD