Av Gunnar Nilsson, professor, fil.dr, klinisk immunologi och allergi och Centrum för allergiforskning, Karolinska institutet, Stockholm Mikael Adner, docent, fil.dr, experimentell astma- och allergiforskning och Centrum för allergiforskning, Karolinska institutet, Stockholm Astma är en mycket heterogen sjukdomsgrupp med gemensamma symtom i form av återkommande episoder med andnöd, hosta och slemproduktion. En av tio svenskar lider ...

Av Martin Andersson, leg. läkare, med.dr, OLIN-studierna, Luleå, Norrbotten Eva Rönmark, professor, OLIN-studierna, Luleå, Norrbotten För att desinficera offentliga badbassänger tillsätts ofta klor. Det är väl känt att tillsatt klor reagerar med kväveinnehållande ämnen i vattnet, till exempel urin och hudavlagringar, och att det bland annat bildar trikloraminer vilka kan vara luftvägsirriterande. Tidigare forskning har ...

Av Olle Zetterström, Professor em., överläkare, Skaraborgs sjukhus, Skövde Det är uppenbart att inhalation av allergen och andra irriterande luftburna partiklar kan ge försämring eller attacker av astma. Vi har alla haft patienter som blivit sämre under pollensäsong eller av exponering för djurallergen. Allergenexponering kan leda till en generellt ökad känslighet i luftvägarna. Detta gör ...

    Klinisk användbarhet av basofilaktivering vid diagnostik och uppföljning av allergisk sjukdom Av Anna Nopp Scherman, docent, Enheten för klinisk immunologi och allergi, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm Formen för basofil aktiveringstest (BAT) som en ex vivo-provokation gör den till ett mångfacetterat och lovande verktyg vid diagnostik och uppföljning av ...

Av Bill Hesselmar, overläkare, docent, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Astma kännetecknas av bronkiell hyperreaktivitet och varierande bronkobstruktion, där orsaken i de allra flesta fall är inflammation i luftvägarna. Eosinofila celler som normalt är känsliga för kortikosteroider har en betydande roll vid luftvägsinflammationen. Sedan 1970-talet är basbehandlingen vid astma inhalerade kortikosteroider. Detta läkemedel har ...

Av Margareta Emtner, professor, Uppsala Astma är en heterogen sjukdom som karaktäriseras av kronisk luftvägsinflammation samt variabel luftvägsobstruktion. Symtom som dyspné, pipande andning, tryck över bröstet samt hosta är vanliga och varierar över tid. Prevalensen av astma i Sverige är cirka tio procent.1 Behandlingsmöjligheterna är goda, men trots detta är en del personer begränsade i ...

Av Eva Millqvist, professor, överläkare, Avd. för lungmedicin och allergologi Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Hosta är den mest frekventa anledningen till att söka läkarvård i västvärlden.1 Det är ett påtagligt symtom som är välkänt vid en rad olika sjukdomstillstånd och som de flesta individer någon gång själva drabbas av. I grunden är hosta en skyddsmekanism för ...

Af Elisabeth Juul Gade, læge, ph.d.-studerende, Lungeforsknings Enheden ,Bispebjerg Hospital og Copenhagen Fertility Center. Vi har for nylig i et retrospektivt datastudie vist, at astma forlænger tiden til graviditet (TTP), og dermed påvirker frugtbarheden. Dette er helt ny viden og er af stor klinisk relevans, da astma er en af de mest almindelige kroniske sygdomme ...

Af Anne Helene Spannow, afdelingslæge, ph.d., Børne Center for Lunge- og Allergisygdomme (BCLA), Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sune Rubak, overlæge, ph.d., lektor, centerleder, Børne Center for Lunge- og Allergisygdomme (BCLA), Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Skejby Børneastma er med en estimeret punktprævalens på 5,6% for aktuel astma den hyppigste kroniske sygdom blandt børn i Danmark.1 Astma hos ...

Inhalatorer

Uncategorized | BestPractice | kl. 10:00 | ,,,

Af Heidi Spillemose, konsultationssygeplejerske, Aaruplægerne Der findes flere inhalationssystemer på det danske marked. De vigtigste og mest anvendte typer er:  Pulverinhalatorer – Dry Powder Inhaler, DPI: Diskos, Ellipta, Turbohaler, Aerolizer, Handihaler, Breezhaler, Easyhaler, Genuair, Twisthaler, Forspiro, Spiromax. Trykaerosol – Pressurized Metered Dose Inhaler, pMDI: inhalationsspray med eller uden åndingsbeholder (spacer), autohaler. Soft Mist Inhaler (Respimat). ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD