Sjukdomsbördan vid atopisk dermatit

Dermatologi | Bobby Zachariae | 23. Septt 2019 kl. 12:11 |

Atopisk dermatit (AD) (eller atopiskt eksem) är en vanlig sjukdom med en prevalens på 20 procent bland barn och 10 procent bland vuxna.1 Orsakerna till denna kroniska inflammatoriska hudsjukdom är komplexa och ännu inte helt klarlagda, men omfattar med stor sannolikhet både ärftliga och miljömässiga faktorer, vilka bidrar till störningar i immunsystemet, försvagad hudbarriär och ...

Atopiskt eksem eller atopisk dermatit (canine atopic dermatitis, CAD) är en kronisk allergisk hudsjukdom som drabbar hundar som är överkänsliga mot ämnen i omgivningen. Sjukdomen är vanligare hos vissa hundraser, däribland schäfer. Frekvensen har rapporterats variera mellan tre och 15 procent i olika hundpopulationer.1,2 Atopisk dermatit ger klåda och rodnad av huden, framför allt på ...

Dupilumab är ett nytt biologiskt läkemedel mot atopisk dermatit (AD) som är godkänt både av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och av EU. Detta är det första godkända biologiska läkemedlet mot atopisk dermatit. Dupilumab är en human monokloal antikropp som blockerar interleukin-4 och interleukin-13 från Th2-celler. Läkemedlet har tidigare visat god effekt vid allvarlig astma och ...

När man möter en patient med atopisk dermatit och klåda blir det ofta uppenbart vilken stor roll som klådan och rivningsprocessen har för uppkomsten av eksemet och för försämringsperioderna. Vikten av att behandla klådan och inflammationen går således hand i hand.  Ofta handlar det om att bryta klådcirkeln och vända en negativ spiral. Vår forskningsgrupp ...

En lång rad nya behandlingsalternativ för atopisk dermatit (AD) är på gång. Målet med dem är att blockera en specifik mekanism i immunsystemet. Det antas vara effektivare och mindre skadligt att blockera ett specifikt kemiskt ämne i signalvägar centrala i patogenesen vid atopisk dermatit än att använda de tidigare preparaten, som ofta påverkar immunsystemet på ...

Behandling av atopisk dermatit

Dermatologi | Carsten Sauer Mikkelsen, | kl. 2:45 |

För att garantera följsamhet till ordinerade behandlingar är det mycket viktigt att patienter och vuxna anhöriga får grundlig utbildning.1 I en publicerad studie uttryckte 81 procent oro över att använda lokala kortikosteroider, och 36 procent uppgav bristande behandlingsföljsamhet. I Danmark har de flesta dermatologer i specialistvården och alla dermatologiska avdelningar undervisning i eksemskolor. Målsättningen är ...

Atopisk dermatit kan försämras av stress.1 Detta gäller även psoriasis, men här behövs generellt sett sannolikt en hög stressmagnitud, som exempelvis en livskris.2 Det finns en bilateral koppling mellan inflammation och depression/stress. Ett stort antal molekyler och deras receptorer binder samman det neuroendokrina systemet och huden. Av dessa olika signalämnen nämner jag neuropeptiden substans P ...

Det är känt att patienter med atopisk dermatit är koloniserade med Staphylococcus aureus på huden i större utsträckning än friska personer. Vilken betydelse som detta har för svårighetsgraden av sjukdomen står dock inte klart. Vi har undersökt hur kolonisation med S. aureus och svårighetsgrad av atopisk dermatit varierar över tid hos vuxna patienter. Flera olika ...

Atopisk dermatit och motionsvanor

Dermatologi | Sol-Britt Lonne-Rahm | 18. Dec 2017 kl. 9:13 |

Atopisk dermatit är en inflammatorisk hudsjukdom som anses orsakas av en kombination av genetisk sårbarhet och olika miljöfaktorer. Sjukdomen kännetecknas av torr hud, klåda och återkommande eksem. Vanligtvis debuterar hudinflammationen i barnaåren och kallas då atopiskt eksem, eller böjveckseksem. Hudinflammationen kan även debutera i vuxen ålder, och många av dem som drabbas har även pollenallergi ...

Atopisk dermatit är den vanligaste inflammatoriska barnsjukdomen och drabbar ungefär 20 procent av alla barn i västvärlden.1,2 Både barn med atopisk dermatit och deras familjer upplever lägre välbefinnande jämfört med barn utan atopisk dermatit.3,4 Atopisk dermatit är ofta en kroniskt recidiverande sjukdom,5 men det finns ett flertal behandlingsmöjligheter.6-8 För att kunna jämföra behandlingar från olika ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling