Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i västvärlden.1 Hos de flesta patienter som drabbas av sjukdomen kan kombinationen av onkologisk behandling och kirurgi ha kurativ inverkan.  Bröstcancerkirurgi genomförs i dag generellt sett antingen i form av bröstbevarande kirurgi eller konventionell mastektomi, med tillägg av axillkirurgi med olika alternativ. Valet av operationsmetod beror på bland ...

Hormonbehandling som substitutionsterapi i samband med klimakteriet är en beprövad metod för att lindra övergångsbesvär samt för att minska risken för osteoporos. Behandlingen har dock visat sig öka risken för bröstcancer och hjärt–kärlsjukdom,1 och när det gäller rena östrogenregimer även livmodercancer.2  Efter att tidiga studier visat ökad risk för insjuknande i bröstcancer för kvinnor som ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer