Brugadas syndrom är en ärftlig jonkanalssjukdom, kännetecknad av ett typiskt elektrokardiografiskt mönster likt högergrenblock med atypisk ST-höjning i prekordialavledningarna V1–V3. Tillståndet är associerat med polymorf ventrikeltakykardi/ventrikelflimmer och därmed plötslig hjärtdöd.1  Prevalensen varierar mellan etniciteter men har observerats framför allt hos unga sydostasiatiska män utan strukturell hjärtsjukdom.2 Flera gener som kodar för jonkanaler i hjärtat har ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer