Postnatal depression är ett depressivt tillstånd som börjar månaderna före eller efter förlossningen (DSM-5)1 och utgör ett globalt psykiskt problem med negativ inverkan på föräldraskap, barnutveckling och familjen i sin helhet. Även om tillståndet anses drabba huvudsakligen mödrar, med prevalenser på 12–20 procent,2,3 tyder metaanalytisk evidens på att åtminstone 8 procent av fäderna blir deprimerade ...

Psykisk ohälsa är i dag en av de främsta anledningarna till sjukskrivning i Sverige.1,2 Vanligt förekommande diagnoser är lätt till medelsvår depression, utmattningssyndrom och ångestsyndrom, såsom panikångest och generaliserad ångest. De flesta vuxna med lättare depression och ångest är dock i arbete,3 trots psykiska symtom och förändring i arbetsmässig och social funktion.4 Men hur hanterar ...

Bildterapi som behandlingsmetod har på senare år hamnat i skymundan, men kan fungera väl så bra mot depression som traditionell behandling med läkemedel och samtalsterapi.  Depression – en folksjukdom Depression klassas som folksjukdom av WHO och är ett av de sjukdomstillstånd som innebär en omfattande livsbörda.1 Depression medför ofta stora konsekvenser för individen, konsekvenser som ...

Barn och unga som växer upp i så kallade ogynnsamma miljöer löper en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa och sjukdom som vuxna. Tidigare svenska studier har visat att mellan 25 och 40 procent av unga vuxna har vuxit upp i hem där det finns problem med psykisk sjukdom, drog- eller alkoholberoende, kriminalitet, separation ...

Yoga är ett 3 000 år gammalt verktyg för att skapa balans mellan kropp, sinne och själ. I västvärlden ses yoga som ett holistiskt hälsosystem och klassificeras av National Institutes of Health som en form av komplementär och alternativ medicin. Under de senaste 15–20 åren har ett flertal studier påvisat yogans positiva effekter på patienter ...

Dehydroepiandrosteron (DHEA) och DHEA-sulfat (DHEA-S) är vanligt förkommande steroidhormoner som produceras av binjurarna och finns i såväl blodet som i hjärnan. Där fungerar de som neurosteroider och binder till bland annat GABA-receptorer. Resultat från prekliniska studier talar för att DHEA (S) kan ha antidepressiva och neuroprotektiva effekter, och några mindre studier på deprimerade patienter har ...

Riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom är grundligt studerade, och att västvärldens livsstil bidrar till sjukdomens utbredning och ökning är väl känt. En diet med ett för stort och inte alltid hälsosamt kaloriintag leder till högt blodtryck, höga blodfetter, bukfetma och diabetes – faktorer som bidrar till ateroskleros.1  Under senare år har även den stress som vi upplever ...

Depression drabbar miljontals människor över hela världen och är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning.1 Drabbade individer får ofta kroniska och återkommande symtom med ökad risk för självmord.2 Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen3 är självmord den näst vanligaste dödsorsaken bland unga vuxna i åldern 15–29 år. I avsaknad av sjukdomsspecifika biomarkörer baseras psykiatriska diagnoser ...

Uppsatsens bakgrund är en ökande insikt om att arbetsplatsförhållanden kan bidra till depressiva symtom, sjukdom och psykiskt lidande. Detta kan leda till att arbetsförmåga och effektivitet påverkas – det vill säga produktivitet i en arbetsorganisation. Här följer en presentation av aktuell europeisk statistik om förekomst av psykisk sjukdom. Syftet är att bredda det fokus på ...

Att lida av ångest och/eller depression är vanligt, och tolvmånadersprevalensen i Europa anges vara 14 procent för ångestsyndrom och 6,9 procent för depression.1 Komorbiditet är mycket vanligt, och individer med en ångestdiagnos har ofta samtidigt ytterligare ångestproblem eller depressionssymtom. Kostnaden för dessa sjukdomar är hög, både för individen själv och för samhället i stort.2 Vad ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion