Depression är vanligt förekommande hos individer med hjärt- och kärlsjukdom. Vid perifer artärsjukdom specifikt är samsjuklighet med depression kopplat till lägre funktion och sämre utfall efter kirurgiska interventioner.  Trots detta har få studier undersökt eventuella gemensamma underliggande faktorer. Inflammation är en kandidatmekanism som är involverad i såväl de aterosklerotiska förändringar som kännetecknar perifer artärsjukdom som ...

Given the spread of cancer screening programs and advances of treatments, the lifespan of adult patients with cancers increases over the recent decade. Two-thirds of patients are long-term cancer survivors (LTCS), which is defined as being alive for more than five years after diagnosis.1  The mental health of cancer survivorship has become an increasingly important ...

Depression beräknas vara den största orsaken till sjukdomsbörda i höginkomstländer år 2030.1 Bland äldre personer är förekomsten av egentlig eller syndromal depression generellt lite lägre jämfört med yngre vuxna,2 medan däremot lindriga depressiva tillstånd, så kallad subsyndromal depression (SSD), är vanligt med cirka 10 procent punktprevalens i befolkningen (motsvarande cirka 2–3 gånger vanligare än egentlig ...

Depression hos unga har ett övergående förlopp hos de flesta, men det finns en mindre grupp, cirka 20 procent, som inte blir bättre oavsett behandling.1-4 Denna grupp kallas ibland terapiresistent, och tillståndet är förenat med allvarlig sjuklighet över tid med sömnstörning, dålig humörreglering, trötthet, självskadebeteende och suicidalitet och övergår med dålig prognos från barn- och ...

Att minska ojämlikhet i hälsa och att ge lika tillgång till hälso- och sjukvård baserat på behov är centrala mål i de flesta OECD-länder.1 WHO har definierat jämlik hälso- och sjukvård som lika tillgång till tillgänglig behandling vid jämförbara behov, lika användning av hälso- och sjukvård vid samma behov och samma kvalitet i behandlingen för ...

Postnatal depression är ett depressivt tillstånd som börjar månaderna före eller efter förlossningen (DSM-5)1 och utgör ett globalt psykiskt problem med negativ inverkan på föräldraskap, barnutveckling och familjen i sin helhet. Även om tillståndet anses drabba huvudsakligen mödrar, med prevalenser på 12–20 procent,2,3 tyder metaanalytisk evidens på att åtminstone 8 procent av fäderna blir deprimerade ...

Psykisk ohälsa är i dag en av de främsta anledningarna till sjukskrivning i Sverige.1,2 Vanligt förekommande diagnoser är lätt till medelsvår depression, utmattningssyndrom och ångestsyndrom, såsom panikångest och generaliserad ångest. De flesta vuxna med lättare depression och ångest är dock i arbete,3 trots psykiska symtom och förändring i arbetsmässig och social funktion.4 Men hur hanterar ...

Bildterapi som behandlingsmetod har på senare år hamnat i skymundan, men kan fungera väl så bra mot depression som traditionell behandling med läkemedel och samtalsterapi.  Depression – en folksjukdom Depression klassas som folksjukdom av WHO och är ett av de sjukdomstillstånd som innebär en omfattande livsbörda.1 Depression medför ofta stora konsekvenser för individen, konsekvenser som ...

Barn och unga som växer upp i så kallade ogynnsamma miljöer löper en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa och sjukdom som vuxna. Tidigare svenska studier har visat att mellan 25 och 40 procent av unga vuxna har vuxit upp i hem där det finns problem med psykisk sjukdom, drog- eller alkoholberoende, kriminalitet, separation ...

Yoga är ett 3 000 år gammalt verktyg för att skapa balans mellan kropp, sinne och själ. I västvärlden ses yoga som ett holistiskt hälsosystem och klassificeras av National Institutes of Health som en form av komplementär och alternativ medicin. Under de senaste 15–20 åren har ett flertal studier påvisat yogans positiva effekter på patienter ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling