I denna MEDtalk presenterar Tobias Sejbæk Mathiesen, Skleroseklinikken, Sydvestjysk Sygehus och Odense Universitetshospital data som visar att Tecfidera signifikant reducerar Nfl-nivån i plasma, serum och cerebrospinalvätska efter sex månaders behandling av patienter med recidiverande-remitterande MS. Klicka och hör Tobias berätta om resultaten. ...

Mathias Buron, läkare, doktorand, Dansk Multipel Sclerose Center, har i en undersökning gjort en direkt jämförelse mellan behandling med Tecfidera och Aubagio utifrån skovförekomst, sjukdomsutvecking och behandlingsavbrott. Studien visar flera intressanta resultat som delvis har bekräftats i en fransk studie. Klicka och hör Mathias presentera resultaten. ...

Thor Ameri Chalmer, läkare, doktorand, Det Danske Skleroseregister, har följt en grupp patienter som initialt behandlats med mer traditionell MS-behandling och som efter sjukdomsgenombrott bytt till en annan måttligt effektiv behandling eller en mer potent behandling. Vid jämförelse visade det sig att förekomsten av skov sjönk med 33 procent i den patientegruppp som behandlades med ...

Kognitiva svårigheter bör ingå i bedömningen av patienter med multipel skleros, dels för att utvärdera hur de kognitiva svårigheterna påverkar patientens anknytning till arbetsmarknaden, sociala relationer och livskvalitet, dels för att underlätta vid val av behandling. På årets ECTRIMS-kongress presenterades studier som visar att kognitiva svårigheter och fatigue belastar patienterna i hög grad. I denna ...

Undersökningar från det svenska MS-registret visar att antikroppar riktade mot anoctamin 2 ökar MS-risken dramatiskt. Sambandet kan kopplas till Epstein–Barr-virus, då några virus har ett fragment som är homologt med en mindre del av anoctamin 2. Enligt professor Tomas Olsson, Karolinska institutet, bidrar detta fynd till en förståelse av Epstein–Barr-virus som riskfaktor för multipel skleros. ...

Finn Sellebjerg, professor, Dansk Multipel Sclerose Center, berättar i denna MEDtalk hur han bedömer en del mycket intressanta data inom immunologin. Det har varit en ECTRIMS-kongress med nya data som kanske kan få klinisk användning en dag och data som ligger närmare den kliniska vardagen, men det har också varit en kongress där man som MS-specialist ...

Antonio Bertolotto, chef för MS-centret vid University Hospital San Luigi Gonzaga of Orbassano, har lett en undersökning där en grupp patienter med MS fick byta behandling från Tysabri till Lemtrada. I denna MEDtalk redogör han för vilka patienter som deltog i projektet och hur det gick för patienterna. ...

Barry A. Singer, MD, Director, The MS Center for Innovations in Care, St. Louis, presenterar åttaårsdata från TOPAZ-studien om behandling med alemtuzumab av patienter med recidiverande-remitterande MS, som visar att 47 procent av patienterna uppnådde klinisk förbättring av sin sjukdom och omkring 70 procent uppnådde antingen förbättring av sjukdomen eller stabilisering av den. Klicka och hör Barry ...

Flera presentationer vid ECTRIMS belyser nya och bättre metoder för att diagnostisera multipel skleros och för att bedöma prognosen. Även om det i dag finns bättre redskap för att ställa MS-diagnosen kan man, trots mer än 35 års erfarenhet, vara osäker på diagnosen flera gånger i månaden, berättar Jette Lautrup Battistini i denna MEDtalk. ...

Nya data från ORATORIO-studien, en öppen extensionsstudie i fas 3, visar att den minskade funktionsnedsättningsutvecklingen kvarstår över tid hos patienter med progressiv multipel skleros i behandling med ocrelizumab. I denna MEDtalk redogör Jerry S. Wolinsky,  professor emeritus, Department of neurology,  McGovern Medical School, University of Texas, för studiens premisser och vilka centrala budskap man bör ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD