Förmaksflimmer är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat i världen och i Sverige, med en prevalens för registrerad diagnos på drygt två procent i den svenska befolkningen.1 Förekomsten av förmaksflimmer ökar kraftigt med åldern, liksom olika typer av samsjuklighet.  Även om fokus vid behandling av förmaksflimmer ligger på att förebygga ischemisk stroke med antikoagulantiabehandling är även ...

Förmaksflimmer och endokrina sjukdomar

| Kamila Avander | 21. Feb 2019 kl. 11:38 |

Förmaksflimmer (FF) är vanligt förekommande och associerat med ökad cerebrovaskulär och kardiovaskulär dödlighet.1 Den kända prevalensen av FF är 3,9 procent hos befolkningen över 20 år.2 Asymtomatiskt FF är vanligt och utgör över 50 procent av alla FF.3 Symtomen vid FF varierar, men andfåddhet, bröstobehag, trötthet och hjärtklappning dominerar, och dessvärre inträffar stroke som komplikation ...

Förmaksflimmer är en vanlig hjärtrytmrubbning som drabbar ungefär 3 procent av den vuxna befolkningen i Sverige.1 En förmaksflimmerdiagnos är associerad med högre risk för hjärtsvikt, stroke och förtida död. Hypertoni drabbar ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen och är den vanligaste bakomliggande orsaken till förmaksflimmer. Att förebygga förmaksflimmer i hypertonipopulationen är förstås av intresse, ...

Stroke (slaganfall) är den vanligaste orsaken till bestående neurologisk funktionsnedsättning hos vuxna och en vanlig dödsorsak.1 Strokeincidensen har de senaste åren minskat i Sverige och i övriga västvärlden, men det finns en risk att incidensen ökar i framtiden beroende på den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning.  Kända riskfaktorer för stroke är bland annat hypertoni, ...

Förmaksflimmer är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat, med en prevalens på drygt 2 procent i den svenska befolkningen, räknat som en känd och registrerad diagnos.1 Förekomsten av förmaksflimmer ökar kraftigt med åldern, liksom även förekomsten av samsjuklighet och risken för komplikationer, med ischemisk stroke och hjärtsvikt som de vanligaste och viktigaste. Hypotyreos, antingen som primär ...

Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste arytmin i klinisk praxis och drabbar den enskilde patienten genom arytmirelaterade symtom och en ökad risk för tromboemboliska komplikationer, framför allt stroke. Hjärtkirurgisk behandling av förmaksflimmer introducerades för 25 år sedan av den amerikanske kirurgen James Cox med den så kallade Maze III-operationen.  Metoden lanserades som ett alternativ för patienter ...

Förmaksflimmer är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat, och en registrerad förmaksflimmerdiagnos förekommer hos drygt 2 procent av befolkningen i Sverige.1 Den mest fruktade komplikationen vid förmaksflimmer är arteriella trombembolier, framför allt till hjärnans kärl, med TIA eller ischemisk stroke som resultat. Någon typ av antitrombotisk behandling ges därför i syfte att förebygga trombembolier, och då ...

Förmaksflimmer är den vanligast förekommande hjärtarytmin och finns hos cirka 3 procent av den vuxna befolkningen i Sverige.1 Förmaksflimmer leder till en ökad risk för ischemisk stroke,2 en risk som kan minskas med två tredjedelar genom användande av oral antikoagulation.3 Lungvensablation är en metod som används för att behandla patienter med symtomatiskt och i första ...

Förmaksflimmer (FF) är i dag den mest förekommande hjärtarytmin i den vuxna befolkningen (median- ålder 75 år) och medför ökad risk för död, stroke och andra tromboemboliska händelser. Utöver detta är FF associerat med hjärtsvikt, sjukhusinläggning, reducerad träningskapacitet och vänsterkammardysfunktion.1 Det finns tre typer av förmaksflimmer: paroxysmalt (PAF, oftast snabbt flimmer som spontant övergår till ...

Förmaksflimmer är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat och förekommer hos drygt 2 procent av befolkningen i Sverige, sett som en registrerad flimmerdiagnos.1 Med teknik som tum-Ekg kan dock fler personer med episoder av förmaksflimmer identifieras. Den komplikation vid flimmer som fruktas mest är arteriella trombembolier, framför allt till hjärnans kärl, med TIA eller ischemisk stroke. ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer