Personer med fysisk funktionsnedsättning upplever ofta en bristande social jämlikhet, till exempel begränsad tillgång till sjukvård, sociala samhällsfunktioner, lägre sysselsättningsgrad samt ökad risk för kroniska sjukdomar.1,2 I Sverige har cirka 23 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år någon form av fysisk funktionsnedsättning och cirka 8 procent av populationen har en fysisk funktionsnedsättning som ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer