Sjukdomar orsakade av hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV) är allvarliga, och virusspecifika T-celler har en viktig roll i leversjukdomen. Virusspecifika T-celler medverkar troligen både vid leverskada och vid utläkning av hepatit B och hepatit C.1 Cytotoxiska T-celler (CTL) är primära effektorceller som medierar viruskontroll. Detta sker dels genom utsöndring av antivirala cytokiner, dels ...

Av Jesper Magnusson, specialistläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Hallands  sjukhus, Kungsbacka I ett globalt perspektiv är hepatit E-virus (HEV) en viktig orsak till viral hepatit. HEV har rapporterats stå för så mycket som 50 procent av förekomsten av akut viral hepatit i endemiska länder.2,3 Viruset, som är ett sRNA(+)-virus, har fyra genotyper som infekterar människor. Genotyp 1 och ...

Av Ola Weiland, professor, överläkare, Karolinska institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm Fortsatta framgångar vad gäller behandlingen av kronisk hepatit C redovisades med stora studier från ”verkliga livet” som uppvisade lika goda resultat vad gäller läkning, mätt som kvarstående virologisk respons (SVR, sustained viral response), som i de pivotala registreringsstudierna. Således redovisades överlag resultat på över ...

Av Alex Lund Laursen, överläkare, klinisk lektor, fil.dr, med.dr, DTM&H, Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby Behandlingen av kronisk hepatit C har genomgått en revolutionerande förbättring under de senaste arton månaderna tack vare introduktionen av direktverkande antivirala medel (DAA), som beskrivits i ett tidigare nummer av BestPractice Infektionsmedicin. Vid den senaste leverkongressen i AASLD:s regi i ...

Av Bente Magny Bergersen, överläkare, med.dr, avdelningschef, infektionsmedicinsk poliklinik, Oslo universitetsklinikk Ullevål Verksamma inom infektionsområdet i Norge har i många år känt förtvivlan över den norska biotekniklagen. Par som har önskat insemination för att förhindra smittöverföring har inte kunnat få det i Norge på grund av en restriktiv lagstiftning. Först den 1 juli 2013 trädde ...

Av Amadou Jallow, leg. apotekare, läkemedelsansvarig Sunnfjord apotek, Førde, Norge Introduktion De första fallen av förvärvat immunbristsyndrom (aids) rapporterades 1981.1-3 Humant immunbristvirus (HIV), som orsakar aids, identifierades 1983.4 HIV och aids är i dag pandemiska och utgör en av de största utmaningarna för den globala hälsan.5,6 I frånvaro av specifika behandlingar som kan eradikera HIV-infektion ...

Av Ann-Sofi Duberg, överläkare, Infektionskliniken, USÖ I samband med förbättrade behandlingsmetoder har intresset för hepatit C-epidemiologi ökat. Det senaste året har sammanställningar av den historiska HCV-epidemin samt modellering av den framtida sjukdomsbördan och hur man med behandling skulle kunna eliminera HCV publicerats för ett stort antal länder. Nyligen publicerades data för 16 länder inkluderande Sverige.1-3 ...

Att behandla HIV-positiva med medicin som hämmar virusreplikationen är mycket effektivt för att förhindra HIV-relaterad sjukdom och dessutom leder behandlingen till markant minskad risk för vidare smitta. Allt fler HIV-positiva får i dag behandlingen. Trots detta saknas fortfarande entydiga tecken på att smittrisken i exempelvis den manliga homosexuella miljön i Västeuropa sjunker. Det har flera ...

Av Ola Weiland, professor, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm Vid EASL-mötet i Wien 2015 presenterades nya ”real life”-data om IFN-fri behandling vid svår kronisk hepatit C. Data från BMS CUP-program lades fram i en ”Late Breaker poster” författad av Weizel et al.1, där kombinationen sofosbuvir (Sovaldi®) och daklatasvir (Daclinza®) plus/minus ribavirin hade getts. I ...

Av Soo Aleman, biträdande överläkare, docent, Infektionskliniken/Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Introduktionen under 2014–2015 av nya direktverkande antiviraler (DAA) mot hepatit C-infektion har revolutionerat behandlingen av patienter infekterade med hepatit C. Resultatet har blivit högre utläkningsfrekvenser samt mycket förbättrad biverkningsprofil och säkerhet jämfört med tidigare interferoninnehållande behandlingar. Tidigare innebar interferoninnehållande behandlingar av dekompenserade patienter, det vill säga ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion