Sjukdomar orsakade av hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV) är allvarliga, och virusspecifika T-celler har en viktig roll i leversjukdomen. Virusspecifika T-celler medverkar troligen både vid leverskada och vid utläkning av hepatit B och hepatit C.1 Cytotoxiska T-celler (CTL) är primära effektorceller som medierar viruskontroll. Detta sker dels genom utsöndring av antivirala cytokiner, dels ...

Av Jesper Magnusson, specialistläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Hallands  sjukhus, Kungsbacka I ett globalt perspektiv är hepatit E-virus (HEV) en viktig orsak till viral hepatit. HEV har rapporterats stå för så mycket som 50 procent av förekomsten av akut viral hepatit i endemiska länder.2,3 Viruset, som är ett sRNA(+)-virus, har fyra genotyper som infekterar människor. Genotyp 1 och ...

Av Amadou Jallow, leg. apotekare, läkemedelsansvarig Sunnfjord apotek, Førde, Norge Introduktion De första fallen av förvärvat immunbristsyndrom (aids) rapporterades 1981.1-3 Humant immunbristvirus (HIV), som orsakar aids, identifierades 1983.4 HIV och aids är i dag pandemiska och utgör en av de största utmaningarna för den globala hälsan.5,6 I frånvaro av specifika behandlingar som kan eradikera HIV-infektion ...

Av Ann-Sofi Duberg, överläkare, Infektionskliniken, USÖ I samband med förbättrade behandlingsmetoder har intresset för hepatit C-epidemiologi ökat. Det senaste året har sammanställningar av den historiska HCV-epidemin samt modellering av den framtida sjukdomsbördan och hur man med behandling skulle kunna eliminera HCV publicerats för ett stort antal länder. Nyligen publicerades data för 16 länder inkluderande Sverige.1-3 ...

Att behandla HIV-positiva med medicin som hämmar virusreplikationen är mycket effektivt för att förhindra HIV-relaterad sjukdom och dessutom leder behandlingen till markant minskad risk för vidare smitta. Allt fler HIV-positiva får i dag behandlingen. Trots detta saknas fortfarande entydiga tecken på att smittrisken i exempelvis den manliga homosexuella miljön i Västeuropa sjunker. Det har flera ...

Av Ola Weiland, professor, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm Vid EASL-mötet i Wien 2015 presenterades nya ”real life”-data om IFN-fri behandling vid svår kronisk hepatit C. Data från BMS CUP-program lades fram i en ”Late Breaker poster” författad av Weizel et al.1, där kombinationen sofosbuvir (Sovaldi®) och daklatasvir (Daclinza®) plus/minus ribavirin hade getts. I ...

Av Soo Aleman, biträdande överläkare, docent, Infektionskliniken/Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Introduktionen under 2014–2015 av nya direktverkande antiviraler (DAA) mot hepatit C-infektion har revolutionerat behandlingen av patienter infekterade med hepatit C. Resultatet har blivit högre utläkningsfrekvenser samt mycket förbättrad biverkningsprofil och säkerhet jämfört med tidigare interferoninnehållande behandlingar. Tidigare innebar interferoninnehållande behandlingar av dekompenserade patienter, det vill säga ...

Av Alex Lund Laursen, överläkare, fil.dr, med.dr, Infektionsmedicinska avdelningen, Aarhus Universitetssjukhus, Danmark AASLD-konferensen 2014 bekräftade ytterligare de positiva tendenser i behandlingen av hepatit C som rapporterats från EASL och på förra årets AASLD-konferens. Ett av de största problemen på området är att en mycket stor andel av de hepatit C-smittade inte är diagnostiserade. Problemet är ...

Av Josefine Ederth, fil Dr, Avdelningen för mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten Mia Brytting, docent, Avdelningen för mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten Joakim Esbjörnsson, fil Dr, Nuffield Department of Medicine, University of Oxford Mattias Mild, fil Dr, Avdelningen för mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten Hepatit C-virus (HCV) är ett stort folkhälsoproblem. Uppskattningsvis 170 miljoner individer är kroniskt infekterade över hela världen och orsakar mer ...

Intervju med Martin Kåberg, infektionsläkare, överläkare Psykiatri/beroende, medicinskt ansvarig Sprututbytet, Infektionskliniken Karolinska Universitetssjukhuset Av Mia Ruthman Sambandet mellan infektion med hepatit C-virus (HCV) och injicering av droger är starkt. Internationellt sett är 60 procent av alla med HCV-infektion personer som injicerar eller har injicerat droger, och cirka 80 procent av alla nya HCV-fall uppkommer i ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer