This COVID-19 perspective was produced by Professor Jens D. Lundgren – one of the world’s leading infectious disease specialists. Jens. D. Lundgren is currently leading a clinical trial of investigational vaccine designed to protect against COVID-19. Jens D. Lundgren is also the founder and member of the steering committee of the HIV in Europe Initiative ...

Maligna lymfom hos patienter med HIV orsakas i hög omfattning av Epstein Barr-virus (EBV) och några av humant herpesvirus 8 (HHV-8) som också orsakar Kaposis sarkom (KS). De flesta maligna lymfom är B-cellslymfom, men T-cellslymfom är också beskrivna.1  Cytomegalovirusets (CMV) roll för utveckling av maligna lymfom är oklar, men både CMV och HHV-8 har påvisats ...

År 2008 påbörjades utveckling och implementering av den självrapporterade hälsoenkäten i kvalitetsregistret InfCare HIV. Hälsoenkäten har i denna studie1 validerats, och den visar hög samstämmighet mellan följsamhet till antiretroviral behandling och virologiskt resultat. Andra viktiga data är hur patienterna uppskattar sin fysiska och psykiska hälsa samt patientrelaterade upplevelser (patient reported experience measures, PREM) av vården ...

Humant immunbristvirus (HIV) har förmågan att förstöra, lura och undvika immunförsvaret. Viruset infekterar och förstör immunförsvarets T-hjälparceller, men även B-celler som inte blir infekterade av virus påverkas på ett negativt sätt. Under HIV-infektionen minskar procenten av minnes-B-celler i cirkulationen medan procenten av aktiverade, omogna naiva (immature transitional) B-celler och utmattade B-celler ökar. Mekanismen bakom varför ...

Antalet nya HIV-fall minskar globalt, men Sydafrika har flest antal fall i världen med 5,6 miljoner smittade individer. Även om 56 procent av de smittade individerna fick antiretroviral behandling (ART) under 2014,1 så följer inte alla behandlingen noggrant. Strategier för att öka effektiviten inkluderar att noggrant följa behandlingen samt att besöka specialiserade kliniker och läkare ...

HIV-epidemin har gett upphov till utmaningar i vården av och stödet till personer som lever med HIV (PLHIV). Vietnam har en av de snabbast växande HIV-epidemierna i Asien, vilket har fått djupgående ekonomiska och sociala konsekvenser, förstärkta av det nära sambandet mellan HIV/aids och fattigdom i landet. Majoriteten av dem som infekterats kommer från fattiga ...

I västvärlden fortsätter spridningen av HIV-infektionen bland män som har sex med män (MSM), trots mångåriga HIVpreventiva insatser. Antalet män som smittats i Sverige genom sex med män har varit förhållandevis stabilt sedan 2010 med omkring 67 fall per år. Det sker dock en ökning bland utlandsfödda MSM och MSM som smittas i utlandet. Det ...

HIV-epidemin i Sverige, Danmark och Finland har varit relativt stabil under de senaste tio åren. Antalet nydiagnostiserade HIV-infektioner har årligen varit runt 440 fall i Sverige, 270 fall i Danmark och 160 fall i Finland.1,2  Två olika typer av HIV har beskrivits – HIV-1 och HIV-2 – där HIV-1 har spridits över hela världen och ...

Under det senaste årtiondet har tillgången till antiretroviral terapi (ART) ökat kraftigt i låginkomstländer – särskilt i Afrika söder om Sahara, där två tredjedelar av HIV-positiva människor i världen lever. För att möjliggöra behandling av HIV i denna världsdel används standardiserade regimer, vilket innebär att ART alltid inleds med två nukleos(t)idanaloger (NRTI) och ett preparat ...

Studier av sjukdomsutveckling orsakad av HIV har lett till olika slutsatser när det gäller skillnader mellan män och kvinnor. Man har till exempel visat att kvinnor generellt sett har lägre virusnivåer i blodplasma än män vid motsvarande CD4-nivåer. Samtidigt löper kvinnor större risk att utveckla aids vid samma virusnivåer som män.1,2 Flera studier i Afrika ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling