Trots att många förbättringar har skett i hjärtsjukvården de senaste tjugo åren är diabetes förknippat med sämre prognos efter akuta koronara syndrom med ökad risk för död och hjärt–kärlhändelser som ny hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke.1 Därtill har en stor andel av patienterna med hjärtinfarkt oupptäckt diabetes eller prediabetes, vilket även i äldre insamlade studier har ...

För den läkare som ägnar sig åt att handlägga akutmedicinska tillstånd är högsensitivt troponin (high-sensitivity cardiac troponin = hs-cTn) ett mycket användbart verktyg. Troponin läcker ut i blodomloppet vid skada på hjärtmuskeln och hs-cTn är nu den främsta biomarkören för att detektera akut hjärtinfarkt.  Patienter som kommer in till akutmottagningen med symtom som inger misstanke ...

Både insjuknande och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar har sjunkit de senaste decennierna såväl i Sverige som i många andra länder.1 Denna utveckling har varit betydande och är en av förklaringarna till en allt mer stigande livslängd. Primärt har observerats en minskning av förstagångsinsjuknanden och en förskjutning uppåt i åldrarna, liksom en ökning av överlevnaden.2 ...

Kardiovaskulär sjukdom är den vanligaste dödsorsaken världen över. Trots gynnsamma trender i dödlighet efter hjärtinfarkt kvarstår en överrisk för hjärt–kärlsjukdom hos patienter med diabetes.1 Biomarkörer som identifierar högriskpatienter och som belyser de bakomliggande orsakerna är efterfrågade. Adipokiner, som härrör från fettvävnaden, såsom adiponektin och leptin, är associerade med det metabola syndromet, utveckling av diabetes2,3 och ...

Vid typ 1-hjärtinfarkt uppkommer ischemin på grund av en spontan tromboembolisk händelse i hjärtats kranskärl, vanligen orsakat av ett rupturerat aterosklerotiskt plack. Vid typ 2-hjärtinfarkt beror ischemin på en obalans i tillgång och efterfrågan på syre till myokardiet sekundärt till andra underliggande sjukdomstillstånd.2 Typ 3 utgörs av fatal hjärtinfarkt där döden inträffat innan biomarkörer kunnat ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling