Kranskärlssjukdom ur ett genusperspektiv har på senare år tilldragit sig stort intresse. Att betydande könsskillnader föreligger vad gäller sjukdomens uppkomst, uttryckssätt och utveckling är allmänt accepterat, men exakt hur dessa skillnader ser ut är fortfarande ofullständigt klarlagt, liksom skillnadernas prognostiska betydelse för kvinnor respektive män. En dominerande uppfattning har på senare år varit att kvinnor ...

Svår hjärtsvikt innebär en betydande symtombörda och ökad mortalitet trots framsteg med evidensbaserad behandling.1 I enstaka fall kan behandling med mekaniskt cirkulationsstöd, en vänsterkammarassist (left ventricular assist device, LVAD) erbjudas. LVAD kan användas i väntan på hjärttransplantation, vilket sker hos ungefär hälften av de transplanterade patienterna, och behandlingen är förenad med bättre prognos.2  De förbättrade ...

Hjärtsvikt och samtidig typ 2-diabetes innebär särskilt hög risk för komplicerande förlopp och död. Både hjärtsvikt med sänkt respektive bibehållen ejektionsfraktion (HFrEF respektive HFpEF) medför ökad mortalitet.1 HFrEF är en oberoende riskfaktor för död hos patienter med typ 2-diabetes.2,3 Kranskärlssjukdom och hypertoni, men också direkta myokardskadande effekter bidrar till sjukdomsbilden och den försämrade prognosen.4  Typ ...

Hjärtsvikt är västvärldens mest belastande sjukdom, både i termer av mortalitet och sjukvårdskostnader. Femårsöverlevnaden är lägre än för de flesta cancerformer, cirka 50 procent, oavsett typ av hjärtsvikt, och prevalensen är cirka 2,2 procent i Sverige.1–3 De senaste 20 årens tekniska och kunskapsmässiga utveckling har medfört en omfattande förbättring av diagnostik och behandling av hjärtsvikt ...

Många människor med kronisk hjärtsvikt är äldre och blir inte fria från sina symtom trots komplex behandling och uppföljning enligt riktlinjer.1 De mest besvärande rapporterade symtomen är trötthet, andfåddhet, störd sömn, brist på energi, känslor av nedstämdhet, oro och depression.2-6 Förekomsten av symtom är hög hos patienter i öppenvård och bidrar till låg hälsorelaterad livskvalitet,3,7 ...

Hjärtsvikt är ett vanligt sjukdomstillstånd med betydande morbiditet och mortalitet. Ekokardiografi utgör en hörnsten i diagnostiken och patienter med systolisk hjärtsvikt kan enkelt identifieras genom att ejektionsfraktionen (EF) är nedsatt. Flertalet patienter med hjärtsvikt har emellertid en normal, eller nära normal, systolisk funktion och i stället hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF), där enbart hjärtats diastoliska ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling