International symposium on Hodgkin lymphoma (ISHL) är ett möte som arrangeras av den tyska Hodgkin-studiegruppen i Köln. Numera sker mötet vartannat år och är lite kortare än tidigare då det hölls vart tredje år. Den mycket framgångsrika tyska gruppen sätter sin prägel på mötet tillsammans med den legendariska, tidigare ordföranden Volker Diehl, som numera är ...

På senare år har stora framsteg gjorts i förståelsen av biologin vid myelomatos, och många av de genfel och signalvägar som är viktiga för myelomatoscellen har nu karaktäriserats. Men sjukdomsprogression beror inte bara på tumörcellen. Mikromiljön har gradvis fått ett allt större fokus med immunsystemet som en viktig deltagare. Immunterapi går ut på att använda ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer