Stroke är den största orsaken till invaliditet och den tredje vanligaste dödsorsaken globalt sett. I Sverige får ungefär 25 000 personer stroke varje år, vilket motsvarar en person var tjugonde minut.1 Det finns en rad välkända riskfaktorer, såsom högt blodtryck, fetma, fysisk inaktivitet, ohälsosamma kostvanor samt rökning.2 Dessutom kan fria radikalers skadliga inverkan på kroppen, ...

Det är sedan tidigare känt att bland annat ohälsosam kost, låg fysisk aktivitet, högt blodtryck, tobaksrökning och hög alkoholkonsumtion ökar risken för stroke.1,2 De senaste åren har det även kommit studier som kopplat cannabisanvändning till stroke, och särskilt till insjuknanden som inträffar före 45 års ålder.3,4 Dessa cannabisrelaterade strokefall tycks ha förekommit bland kroniska eller ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer