Idrottsrelaterad plötslig hjärtdöd definieras som oväntad död som sker antingen under eller kort efter fysisk aktivitet, bevittnat eller hos individ som tidigare varit frisk.1 Det är angeläget att identifiera dessa individer och därför välkommet med det dokument som European Heart Rhythm Association (EHRA) publicerat under 2017 angående kardiovaskulär bedömning inför idrottsdeltagande.1 I Sverige rekommenderar Socialstyrelsen ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer