De allra flesta människor strävar efter att göra så bra ifrån sig som möjligt i olika områden i livet. Kännetecknande för detta är att vi ofta på förhand fastställer vad vi hoppas kunna åstadkomma, till exempel uppnå vissa krav eller en viss prestationsnivå.  För det mesta resulterar detta i hälsosamma försök att nå dit vi ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer