Allmänläkaren är primärvårdens specialistläkare och allmänmedicinen primärvårdens medicinska specialitet. Allmänläkarens arbete har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna.  I takt med att slutenvårdsplatserna har minskat i Sverige och befolkningen blivit äldre, och därmed också allt mer multisjuka, handlägger allmänläkarna och övrig primärvårdspersonal fler patienter med allt svårare kroniska sjukdomar. En sådan sjukdom är kroniskt ...

Aterosklerotisk hjärt–kärlsjukdom och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är två av våra största folksjukdomar och utgör de främsta dödsorsakerna globalt.1 Det föreligger en stark samsjuklighet mellan aterosklerotisk hjärt–kärlsjukdom och nedsatt lungfunktion respektive KOL2-7 något som delvis förklaras av gemensamma riskfaktorer, främst i form av tobaksrökning8-10 och andra luftburna föroreningar.11,12 Även systemisk inflammation13 och en möjlig gemensam ...

Det är i dag välkänt att kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i västvärlden framför allt orsakas av cigarrettrökning. En viktig del i behandlingen är att patienten slutar röka.  De flesta rökavvänjningsprogram som vänder sig till patienter med KOL skiljer sig inte från rökavvänjningsprogram för andra rökare. Studier har dock visat att mer omfattande och intensiva program, ...

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) diagnostiseras och graderas i dag huvudsakligen med spirometriparametrar såsom FEV1 (forcerad exspiratorisk volym på 1 sekund), FVC (forcerad vitalkapacitet) och förhållandet mellan dem.1  Med hjälp av spirometrin kan man mäta graden av luftflödesobstruktion, främst i stora och mellanliggande luftvägar, men den ger ingen förklaring till den bakomliggande patofysiologin. Det är därför ...

Diagnostiken av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) baseras anamnes på exponering för inhalerade skadliga agens och symtom i form av produktiv hosta eller andnöd vid ansträngning jämte påvisande av flödesobstruktion som inte är reversibel efter bronkdilatation.  Lungfunktion undersöks ofta enbart med dynamisk spirometri, innefattande mätning av vitalkapacitet (VC) och forcerad exspiratorisk volym på en sekund (FEV1). ...

Många patienter med KOL drabbas av akuta försämringar (exacerbationer) i sin sjukdom. Det är väl känt att sådana försämringar har stor betydelse för risken att avlida samt att de ökar behovet av läkemedel, rehabilitering och sjukhusvård. Med detta som utgångspunkt är det naturligt att behandling som förebygger akuta exacerbationer är ett mycket centralt ämne i ...

Pulmonell vaskulär remodellering är vanligt förekommande vid kronisk lungsjukdom, som kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).1 Strukturella förändringar i pulmonella kärl och i distal lungvävnad, parenkymet, kan leda till försämrat gasutbyte i alveoler och hypoxiska förhållanden i lungan och systemiska komplikationer. Komorbiditet vid kardiovaskulära sjukdomar har negativ inverkan på sjukdomsprogress och prognos vid KOL.2 Nya behandlingsstrategier behövs ...

Syrgasbehandling i hemmet är en etablerad behandlingsmetod sedan snart 40 år tillbaka. Syrgasbehandling kan ges i terapeutiskt syfte för att förlänga överlevnaden vid svår kronisk syrebrist, som ambulatorisk behandling under ansträngning med syftet att öka den fysiska kapaciteten eller som palliativ behandling i förhoppning om att minska andfåddhet och förbättra livskvalitet. I denna artikel beskrivs ...

Det finns flera hypoteser om hur fattigdom kan vara hälsovådligt. I denna studie undersökte vi de psykosociala och materialistiska hypoteserna. Trots att lungorna är ett av de organsystem som förknippas med störst sociala hälsoklyftor1 har betydelsen av dessa hypoteser aldrig undersökts i förhållande till insjuknande i kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Ända sedan kronisk bronkit erkänts ...

Vi har hittat en ny gen som är associerad med KOL.1 Vi har identifierat den i en kohort som är kliniskt väl karaktärisad. Stora internationella studier har tidigare gjorts för att hitta genetiska orsaker till KOL, så kal- lade genome wide association studies (GWAS). Dessa studier har identifierat andra gener som är associerade med KOL, ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion