Kranskärlssjukdom ur ett genusperspektiv har på senare år tilldragit sig stort intresse. Att betydande könsskillnader föreligger vad gäller sjukdomens uppkomst, uttryckssätt och utveckling är allmänt accepterat, men exakt hur dessa skillnader ser ut är fortfarande ofullständigt klarlagt, liksom skillnadernas prognostiska betydelse för kvinnor respektive män. En dominerande uppfattning har på senare år varit att kvinnor ...

Sedan DCCT-studien1 1993 har vården av typ 1-diabe-tes i Sverige skett med noggrann och regelbunden kontroll av riskfaktorer för mikrovaskulära komplikationer. Parallellt med ett minskat och fördröjt insjuknande i mikrovaskulära komplikationer har livslängden för personer med typ 1-diabetes ökat.2–3 En lång livslängd innebär, precis som för populationen utan diabetes, ökad risk för att drabbas av ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling