Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och lungcancer är lungsjukdomar som påverkar miljontals människor runt om i världen. Båda sjukdomarna har tydliga kopplingar till rökning och utgör en stor samhällsbörda. Personer med KOL har högre risk att utveckla lungcancer, uppvisar sämre prognos efter diagnosen och svarar sämre på behandling än personer som inte har KOL. Lungcancer och ...

Dagens diagnostik och uppföljning av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) med endast spirometri och patienthistorik1 har visat sig vara otillräcklig.1-3 Flera metoder testas och valideras för att bättre kunna diagnostisera, klassificera och fenotypa patienter med KOL. En sådan metod som uppfanns i mitten av 1900-talet är multipel utsköljning (multiple breath wash-out = MBW), vilken i dag ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling