Kirurgiskt avlägsnande av tumör i lungvävnaden är den behandlingsmetod som har bäst prognos vid icke-småcellig lungcancer som diagnostiserats på ett tidigt stadium.1 Operationen förknippas dock med ökad risk för postoperativa lungkomplikationer (PPC), med förlängd vårdtid och ökad mortalitet som följd.2 Detta gäller i synnerhet äldre personer, patienter som har andra kroniska sjukdomar, till exempel kroniskt ...

Modulating immune inhibitory pathways has been a major recent breakthrough in cancer treatment. Checkpoint blockade antibodies targeting cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA-4) and programed cell-death protein 1 (PD-1)/PD-1 ligand 1 (PD-L1) have demonstrated acceptable toxicity, promising clinical responses, durable disease control, and improved survival in 20-30% of patients with advanced melanoma, and non-small cell lung ...

Lungcancer presenterar distinkta skillnader mellan könen avseende etiologi och incidens och även mortalitet. Incidensen bland aldrigrökare är avsevärt högre hos kvinnor än hos män, kvinnor är mer benägna att utveckla adenokarcinom och den kliniska prognosen är bättre för kvinnor – även när man tar hänsyn både till stadium och till histologiska undergrupper.2-4 Könshormoner tros kunna ...

Smak- och luktförändringar (SoL-förändringar) är vanliga symtom vid cancersjukdom och har framför allt studerats som biverkningar till behandlingar, exempelvis cytostatika.1 SoL-förändringar kan påverka matintag och livskvalitet negativt2,3 och ta sig olika uttryck, det vill säga ha olika karaktäristika, hos olika personer. Det kan till exempel vara att man upplever grundsmaker (sött, salt, surt, bittert) eller ...

Idiopatisk lungfibros är en interstitiell lungsjukdom som är obotlig och oftast progredierande med kort förväntad överlevnad.1 Många av dessa patienter utvecklar kronisk syrebrist och får hemsyrgasbehandling.2 Trots den dåliga prognosen är det palliativa vårdbehovet hos patienter med lungfibros till stor del okänt.3,4  Inom onkologin har man integrerat palliativ vård i ett tidigt sjukdomsskede, och studier ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer