Af Charlotte Suppli Ulrik, overlæge, Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital  Hos den nydiagnosticerede astmapatient vurderes sværhedsgraden ud fra en kombination af symptomernes hyppighed og sværhedsgrad samt lungefunktionen.  Sværhedsgraden hos patienter med kendt astma vurderes derimod bedst ud fra en kombination af sygdomsaktivitet – det vil sige symptomer og lungefunktion – samt respons på behandling. Hos patienter, ...

Af Klaus Bønnelykke, læge, ph.d.-studerende, Dansk Børne Astma Center, Gentofte Hospital,  og Hans Bisgaard, professor, dr.med., samme sted  Småbørns astmatiske sygdom er forskellig fra astma hos ældre børn og voksne. Flertallet vokser fra symptomerne inden skolealderen, og ofte adskiller både årsager, lungeforandringer og behandlingseffekt sig fra det, vi ser hos større børn. Samtidig er behandlingen ...

To praktiserende læger giver deres bud på de største udfordringer ved behandlingen af lungesygdomme i almen praksis: To af de mest betydende lungesygdomme i almen praksis er KOL og allergiudløst lungelidelse. Som en af de udvalgte kroniske sygdomme har KOL været i fokus gennem en årrække, hvor vi specifikt har fokuseret på diagnostik, rygestop, medicinsk ...

Af Lars Frølund, speciallæge, dr.med., Allergi- og Lungeklinikken i Hellerup og Helsingør Allergisk rhinoconjunctivitis (AR) er et stigende problem, der rammer 10-30% i alle aldersgrupper i den industrialiserede verden. Lidelsen påvirker skolegangen og produktiviteten i arbejdslivet, og patofysiologisk er der store ligheder mellem rhinitis og astma. AR optræder ofte sammen med astma og disponerer til ...

Af Lars Frølund, speciallæge, dr.med., www.allergia.dk  Sublingual specifik immunterapi har været anvendt i flere europæiske lande og har dokumenteret effekt og ganske få bivirkninger. Grazax® er en smeltetablet til sublingual immunterapi. I studier har der været rapporteret få bivirkninger, fortrinsvist kløe i mund og svælg, ligesom der er vist signifikant effekt i forhold til placebo. ...

Af Ole D. Wolthers, adjungeret lektor, overlæge, dr.med., BA, Børneklinikken Randers Allergisk rhinitis er den hyppigste kroniske sygdom hos børn og unge. Prævalensstudier angiver, at 25-40% af alle børn lider af sygdommen. Symptomerne er nasal obstruktion, sekretion, pruritus samt nyseture. Hos langt de fleste børn er der samtidig øjensymptomer, ligesom op mod halvdelen også har ...

Af Peter Lange, ledende overlæge, dr.med., Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er karakteriseret ved en kronisk betændelsestilstand i luftvejene, som fører til irreversibel obstruktiv nedsættelse af lungefunktionen. Avanceret KOL fører til svær forringet livskvalitet på grund af åndenød, hoste og opspyt samt akutte forværringer, som kræver behandling med antibiotika og peroralt binyrebarkhormon. ...

Af Thomas Gorlén, praktiserende læge, Brønshøj Astma er en inflammatorisk luftvejslidelse med bronkial hyperreaktivitet, der forårsager langvarig eller periodisk hoste, hvæsen og/eller vejrtrækningsbesvær. Almindelige lungefunktionsundersøgelser er ikke mulige at udføre på børn under fem år, så i praksis er vi nødt til at bruge en god anamnese og eventuelt virkningen af astmamedicinen for at sandsynliggøre ...

Af Vibeke Backer, overlæge, dr.med., Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital  og Celeste Porsbjerg, 1. reservelæge ph.d., samme sted  Astma karakteriseres ved hyperreagerende luftveje med anfaldsvis bronkospasme, trykken i brystet, åndenød, pibende/hvæsende vejrtrækning, hoste og ekspektoration, der svinder enten spontant eller efter specifik behandling. Diagnosen kan baseres på symptomer alene, men det må anbefales at verificere diagnosen ...

Af Vibeke Backer, overlæge dr. med, Celeste Porsbjerg, 1. reservelæge, ph.d., Linda M Rasmussen, 1. reservelæge, ph.d. Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Astma er en hyppig kronisk lungesygdom, med stigende prævalens de senere årtier. Aktuelt skønnes det, at mere end 300.000 danskere har astma, svarende til 5-10% af befolkningen.1 Omkring 500.000 danskere har rhinitis, og samtidig ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD