Tips til KOL-kontrol

Lungmedicin | Bestpractice | BestPractice | 11. Jul 2016 kl. 9:59 | ,

Af Klaus Roslind, praktiserende læge, Aarup Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) vil i de kommende år fylde mere i hverdagen i almen praksis. Baggrunden er, at der er sket en voldsom stigning i antallet af patienter. Det er således estimeret, at op mod 430.000 danskere over 35 år har KOL – ydermere er der et øget ...

Af Vibeke Backer, overlæge, dr.med., Celeste Porsbjerg, 1. reservelæge, ph.d., Linda M Rasmussen, 1. reservelæge, ph.d., Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Målet med astmamonitorering og behandling er at opnå symptomkontrol, uhindret fysisk aktivitet, normaliseret lungefunktion og forebygge exacerbationer.1 Derfor er det en gylden standard, at astmamonitorering bør indeholde registrering af patientens symptomer og forbrug af både anfalds ...

Jette Maria Elbrønd, praktiserende læge, Rønnede For mig ligger en af de største udfordringer ved behandling af lungesygdomme i almen praksis i den praktiske udmøntning af begrebet ”den velforberedte patient”. Et begreb, som kendes fra kroniker-modellen. I den udstrækning patienten bliver velinformeret om sygdommen og er klar over, hvad mødet/konsultationen hos lægen går ud på ...

Af Flemming Madsen, speciallæge, dr.med., Allergi- og Lungeklinikken, Helsingør  Spirometri bruges til diagnostik af lungesygdomme, som påvirker ventilationen og til monito-rering af astma og KOL. Betegnelsen lungefunktion dækker flere forskellige fysiologiske mål for respirationssystemets funktion og struktur, hvor ventilation, ventilationsdistribution, lungediffusion, lungeperfusion, lungevolumen og blodgasser, er de hyppigst anvendte. Sjældnere benyttes bronkial reaktivitet, muskelstyrke og ...

Af Lill Moll, praktiserende læge, Søborg I april 2008 publicerede DSAM endnu en klinisk vejledning ”KOL i almen praksis”. Vejledningen, der omfatter KOL-patienter med mild, moderat, svær og meget svær KOL, er udarbejdet som et redskab for alment praktiserende læger og praksispersonale med henblik på at styrke den systematiske tilgang til diagnostik, behandling, opfølgning og ...

Af Jens Benn Sørensen, overlæge, dr.med., MPA, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Incidensen af lungekræft er omkring 1,4 millioner tilfælde på verdensplan, og den stiger med 0,5% årligt. I Danmark konstateres hvert år 3600 nye tilfælde, fordelt med 1600 blandt kvinder (stigende) og 2000 blandt mænd (svagt faldende). Prognosen er alvorlig og den samlede fem-års overlevelse for ...

Af Allan Gravesen, praktiserende læge, Ringsted, og Anette Gravesen, praksissygeplejerske, samme sted Et af målene med astmabehandlingen er, at patienterne skal kunne tage hånd om sygdommen i dagligdagen. Derfor skal de have viden om lidelsen, herunder at sygdommen flukturerer, og at gode perioder afløses af forværring af lungefunktionen. I vores praksis i Ringsted skal alle ...

Af Ole Hilberg, overlæge, dr.med., Lungemedicinsk Afdeling, Århus Sygehus I efteråret 2008 kom de første resultater fra det store UPLIFT-studie ”Understanding Potential Long-term Impacts on Function with Tiotropium”. Studiet understøtter, at Spiriva® (tiotropium) fortsat har en meget væsentlig plads i behandlingen af KOL. I GOLD-guidelines (Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease) anbefales anvendelse af ...

Af Charlotta Pisinger, afdelingslæge, ph.d., MPH, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital Nytter det at sætte patienter i rygestopbehandling eller at anbefale rygestopkurser?  Det kan være svært at få øje på, om indsatsen i forhold til rygerne har effekt, da så mange får tilbagefald. Således er recidivraten meget høj ved rygestop helt uden støtte ...

Af Ole D. Wolthers, adjungeret lektor, overlæge, dr.med., BA, praktiserende speciallæge i pædiatri, Børneklinikken Randers Nye guidelines og konsensusrapporter,1,2,3,4 hvoraf jeg selv har deltaget i udarbejdelsen af en enkelt,3 fokuserer på astmakontrol, behandling baseret på astmatype og sværhedsgrad samt på monitorering af systemiske bivirkninger. Kontrol Astma opfattes som velkontrolleret, når behandlingen har følgende effekt:   ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD