Behandlingen av våt åldersrelaterad makulasjukdom (AMD) har sedan 2007 i stort revolutionerats genom injektioner i ögats glaskropp av anti-VEGF (antitillväxtfaktorer). Dessa har visat sig inte endast kunna bibehålla befintlig synskärpa (visus) utan även förbättra densamma.1  I samband med införandet av dessa injektioner för behandling av våt AMD i Sverige startades ett register över behandlingarna. I ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer