Vid multipel skleros (MS) uppstår cellförlust och irreversibla skador på nervvävnad från sjukdomsdebuten.1 I tidiga sjukdomsstadier kan kroppens neurologiska reservkapacitet och plasticitet delvis kompensera för skadorna och upprätthålla normal neurologisk funktion, men med tiden uttöms kompensationsmöjligheterna vilket leder till irreversibel symtomprogression och funktionsförlust.2  Betydelsen av tidigt insatt sjukdomsmodifierande behandling är väl dokumenterad när det gäller ...

Smärta och multipel skleros

Multipel skleros | Sarah Burkill, | 4. Feb 2019 kl. 11:45 | ,

Det är allmänt känt bland läkare att patienter med MS upplever smärta mer än personer utan MS, men orsaken till detta är inte helt klarlagd.  Problemen uppstår när man i studier försöker mäta smärta genom att undersöka och ge frågor både till personer med en kronisk sjukdom, till exempel MS, och till personer utan en ...

Multipel skleros (MS) är en inflammatorisk och neurodegenerativ sjukdom som kan leda till ett flertal neurologiska symtom och funktionsnedsättningar. De bakomliggande orsakerna är inte helt kända, men liksom i andra sjukdomar vars progression beror på bland annat autoimmunitet och kronisk inflammation, bidrar både ärftlighet och miljöfaktorer till att människor drabbas av MS.  En experimentell modell ...

Omhändertagandet av patienter med multipel skleros (MS) har blivit allt mer komplicerat i takt med att nya läkemedel tillkommit. Under det senaste årtiondet har antalet behandlingsalternativ ökat, vilket har gynnat patienterna men ställt neurologerna inför stora utmaningar. Tanken bakom en nyligen genomförd enkätstudie var att försöka kartlägga hur diagnostik och behandling av MS ser ut ...

Mortalitet och multipel skleros

Multipel skleros | Sarah Burkill | 13. Apr 2018 kl. 8:11 |

Det har länge varit känt att patienter med MS har kortare förväntad livslängd jämfört med personer utan MS, men hur stor är överskottsdödligheten för patientgruppen, och har det skett en förändring med bättre mediciner? Vår artikel, som publicerades förra året i Neurology,1 försökte besvara dessa frågar samt beskriva vilka dödsorsaker som är vanligast bland patienter ...

Neurofilament är strukturella intermediärfilament i grovkalibriga nervcellsutskott.1 Dessa filament är uppbyggda av tre subenheter som brukar kallas light (NFL), medium (NFM) och heavy (NFH), beroende på hur de vandrar vid gelelektrofores. När grovkalibriga axoner går sönder, oberoende av genes, läcker neurofilament ut i extracellulärvätskan i hjärnan. Därifrån kommer proteinet ut i cerebrospinalvätska (CSV) och blod. ...

Under cirka två decennier har man forskat kring kopplingen mellan vitamin D och uppkomsten av multipel skleros (MS).1,2 Ett flertal studier har visat att låga vitamin D-halter är associerat med ökad risk att få MS-diagnos3 samt att intag av vitamin D i tablettform4 och genom maten (fet fisk)5 också är kopplat till risken att utveckla ...

Användningen av biologiskt aktiva preparat till patienter med multipel skleros (MS) har varit framgångsrik, men det finns alltid två sidor av myntet. Medicinerna påverkar immunförsvaret på olika sätt, och flertalet av dem genom flera olika immunologiska mekanismer. Exempelvis blockerar natalizumab T-cellernas vidhäftning och penetration av blod–hjärnbarriärens epitel. Detta anses som en viktig mekanism för att ...

Rituximab vid multipel skleros

Multipel skleros | Jonatan Salzer | 31. Jan 2017 kl. 9:19 |

Den monoklonala antikroppen rituximab (Mabthera, Roche) används av ungefär en tredjedel av de läkemedelsbehandlade patienterna med MS i Sverige (www.neuroreg.se). Detta trots att läkemedlet inte har MS-indikation. I mitten av 2000-talet gjordes fas II-studier på rituximab, men på grund av kort patentduration (det sista patentskyddet löpte ut i september 2016) valde man att avsluta det ...

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som uppstår genom ett komplext samspel mellan genetiska riskfaktorer och omgivningsfaktorer. Omkring 20 procent av personer med MS har en nära släkting med samma sjukdom. Den ökade sjukdomsrisken hos anhöriga till MS-sjuka tyder på en genetisk känslighet för att utveckla sjukdomen. Om en enäggstvilling insjuknar i MS ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer