Vid akut myeloisk leukemi (AML) ansamlas omogna myeloiska celler i blod och benmärg.1 De flesta patienter uppnår komplett remission efter cytostatikabehandling, men återfall är vanliga och bidrar till att endast 30–40 procent av patienter med AML lever i fem år efter diagnos. Histamindihydroklorid (HDC) i kombination med interleukin-2 (IL-2) i låg dos är en återfallsförebyggande ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer