Metformin rekommenderas som förstahandsmedel vid diabetes mellitus typ 2. Gynnsamma effekter av behandlingen har setts hos överviktiga patienter med diabetes avseende kardiovaskulära komplikationer. Läkemedlet metaboliseras inte utan utsöndras enbart via njurarna med såväl glomerulär filtration som tubulär sekretion. Doseringen av metformin blir därför avhängig av njurfunktionen, som enklast värderas med glomerulusfiltration (GFR). GFR kan skattas ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer