Sedan introduktionen av den första implanterbara pacemakern har den tekniska utvecklingen resulterat i mer avancerade och mindre skrymmande kardiella device. Device innefattar förutom pacemaker även implanterbar kardiell defibrillator (ICD) och hjärtresynkroniseringsterapi (CRT). Globalt implanteras ungefär 1,2 miljoner device årligen.1  Dessvärre drabbas en del av patienterna med device av infektion, något som blivit vanligare. Förklaringen anses ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / Hjärta-kärl/ Lungmedicin

Nr. 34 • september 2019
Årgång 9
  • KOL
  • Kronisk hosta
  • LDL-kolesterol