Ångeststörningar, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och tvångssyndrom (OCD) utgör åtskilda dia-gnoser, men har ändå en rad gemensamma karakteristika och uppvisar stor samsjuklighet. Vid dessa tillstånd upplever individer påverkan på kognitiva processer på grund av stark rädsla eller oro1,2 samt försämrad emotionell reglering,4 och de undviker upplevelser som kan kopplas till stimuli som ger ångest, oavsett om ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer