I Sverige diagnostiserades 10 474 män med prostatacancer 2016. Cirka 5 procent av männen i Sverige kan förväntas avlida med prostatacancer som dödsorsak. Det är nu flera år sedan studien ERSPC visade att tidig diagnostik av prostatacancer i form av screening med blodprovet prostataspecifikt antigen (PSA) minskar risken att avlida av prostatacancer och att drabbas ...

Strålbehandling, också kallat radioterapi, används både som primärbehandling och som tillägg till kirurgisk behandling av prostatacancer. Eftersom behandlingsintentionen i de flesta fall är kurativ och flertalet patienter blir långtidsöverlevare är det oerhört viktigt att minska risken för biverkningar, eller att allra helst undvika dem helt i de fall detta är möjligt.  För att göra detta ...

Män med hög socioekonomisk status (SES) som diagnostiseras med prostatacancer (Pca) får mer aktiv behandling än män med låg SES, och de har dessutom bättre överlevnad. Detta gäller även i Sverige, ett land med skattefinansierad sjukvård med målet att ge jämlik vård till alla medborgare.  Sambandet mellan socioekonomiska faktorer, som inkomst och utbildning, och vårdkvalitet ...

Det metabola syndromet är en global epidemi. Det yttrar sig kliniskt i en rad metabola sjukdomar, som diabetes, åderförkalkningssjukdomar, hypertoni och fetma. Det metabola syndromet är också en stor dråpare. Enligt Socialstyrelsen kan 80 procent av alla dödsfall i Sverige 2016 tillskrivas syndromet.  Det metabola syndromet orsakas av insulinresistens som vanligtvis är relaterat till en ...

Bone Scan Index som bildbiomarkör vid prostatacancer

| Elin Trägårdh | 13. Aug 2018 kl. 12:00 |

Prostatacancer utgör i Sverige cirka en tredjedel av all manlig cancer med närmare 10 000 nya fall diagnostiserade varje år. Många patienter får med tiden spridning till skelettet och det är visat att förekomst och utbredning av skelettmetastaser innebär sämre överlevnad.1  Skelettskintigrafi är en nukleärmedicinsk undersökning som visar bennybildning, vilket ses vid till exempel metastaser ...

Af Frederik B. Thomsen, læge, ph.d., Copenhagen Prostate Cancer Center, Urologisk Klinik, Rigshospitalet Klaus Brasso, overlæge, ph.d., Copenhagen Prostate Cancer Center, Urologisk Klinik, Rigshospitalet Peter Iversen, professor, overlæge, Copenhagen Prostate Cancer Center, Urologisk Klinik, Rigshospitalet Hvornår er det optimale tidspunkt for påbegyndelse af endokrin terapi for prostatacancer (PCa)? Dette gamle kontrovers har fået ny aktualitet. ...

Af Jacob Uth, ph.d., Cand. Scient. San., fysioterapeut. Postdoc., Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Rigshospitalet Op mod halvdelen af alle mænd diagnosticeret med prostatacancer gennemgår kastrationsbaseret endokrin behandling (androgen deprivations terapi, ADT) med enten kurativt sigte i kombination med strålebehandling eller som lindrende behandling for udbredt sygdom. Behandlingen medfører en række negative bivirkninger, herunder ...

Af Kasper Drimer Berg, læge, ph.d., Copenhagen Prostate Cancer Center, Urologisk Klinik, Rigshospitalet, og Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Prostatacancer er næstefter non-melanom hudkræft den hyppigst diagnosticerede kræftform blandt danske mænd med 4577 nye tilfælde i 2014.1 Sygdomsforløbet varierer meget fra patient til patient og strækker sig fra helt indolent til fatalt.2 Derfor er en ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer