Vid kroniska sjukdomstillstånd förändras vardagen på grund av läkemedelsbehandling, symtom och psykosociala faktorer orsakade av sjukdomen. Även närstående, arbetskamrater, träningskompisar eller andra i patientens omgivning kan påverkas. Patienterna måste anpassa sig till sin nya roll att leva med en kronisk och ibland livshotande sjukdom. Dessutom är följsamhet till läkemedelsbehandling och uppföljning av yttersta vikt. För ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer