RA är en autoimmun sjukdom som angriper leder vilket kan resultera i smärta och permanenta skador på lederna. Den bakomliggande orsaken till uppkomsten av RA är inte fullständigt beskriven, men vi vet att T-celler spelar en avgörande roll i sjukdomsetiologin.  Aktiviteten hos T-celler balanseras under normala förhållanden av co-receptorer uttryckta på cellens yta. Det finns ...

Klinisk användning av ACPA som biomarkör

| Lars Klareskog | 7. Aug 2018 kl. 1:03 |

För att ställa en långtidsprognos vid reumatoid artrit (RA) är det mycket viktigt att kunna identifiera både specifika markörer som gör att diagnosen kan ställas tidigt och faktorer som predicerar aggressivare sjukdom och större risk för radiologisk progression. Denna artikel kommer att behandla den kliniska användningen av antikroppsklassen ACPA (antikroppar mot citrullinerade peptider) som biomarkör ...

Kardiovaskulära sjukdomar är vanliga vid reumatoid artrit (RA) och patienter uppskattas dö i förtid till följd av dem.1 Fettvävnad är en lipiddepot och en källa till hjärt–kärlsjukdom. Studier de senaste åren har visat förekomst av funktionellt och metaboliskt aktiv fettvävnad som omvandlar lipider till värme.2  Denna omvandling av lipider till värme orsakas av aktivitet hos ...

Smärta är en subjektiv upplevelse som kan definieras som en obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse, associerad med verklig eller möjlig vävnadsskada (eller beskriven i termer av sådan).1  Rädsla–undvikande-föreställning om fysisk aktivitet2 beskrivs hos personer med långvarig muskuloskeletal smärtproblematik som vill försöka undvika det upplevda hotet (fysisk aktivitet antas öka smärtan). Smärta är vanligt förekommande och ...

Vuxna med reumatoid artrit (RA) är mindre fysiskt aktiva1 och har större risk för kardiovaskulär sjukdom2  än vuxna utan RA. American College of Sport Medicines (ACSM) rekommendation för fysisk aktivitet (FA) är 500 till 1 000 MET (metabolisk ekvivalent) per vecka, vilket motsvarar minst 150 minuters måttlig eller 75 minuters intensiv FA per vecka.3 En ...

Nya rutiner vid behandling av reumatoid artrit (RA) ger bättre långsiktiga effekter på sjukdomsaktivet.1 Förloppet gällande aktivitetsnedsättningar relaterat till tidig RA visar inte motsvarande positiva utfall; visserligen minskar de fysiska funktionsnedsättningarna under de första året med RA, men de ökar igen senare.2,3 Synoviter i fötterna uppträder ofta tidigt i sjukdomsprocessen, och nedsatt fotfunktion i relation ...

Passiv rökning och risk för RA

| Anna Karin Hedström | 21. Feb 2018 kl. 3:47 |

Reumatoid artrit (RA) är en systemisk inflammatorisk sjukdom som karakteriseras av progressiv nedbrytning av leder och bildning av autoantikroppar. Baserat på förekomst av antikroppar mot citrullinerade peptider (ACPA) i serum indelas sjukdomen i ACPA-positiv och ACPA-negativ RA.1–3 Sjukdomen uppstår genom ett komplicerat samspel mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer. Rökning inducerar citrullinering av peptidantigen i lungorna ...

Epigenetiken och dess betydelse för det funktionella genomet har sin grund i de modifieringar av arvsmassan som är nödvändiga, inte bara för att packa två meter DNA i en cell (vi talar nu om en mammaliecell), utan samtidigt reglera de genprogram som är unika för varje celltyp och efter specifik yttre eller inre påverkan av ...

Reumatoid artrit (RA) är en inflammatorisk systemsjukdom som bland annat kan leda till bendemineralisation och broskdestruktion. Framför-allt broskdestruktion kan påverka funktionen hos patienter med RA negativt,1 vilket motiverar utveckling av metoder för tidig diagnostik och behandling. RA engagerar främst små leder, såsom metakarpofalangeala (MCP) och metatarsofalange-ala (MTP), vilka visualiseras väl med slätröntgen.2 Globalt sett är ...

Rökning är en välkänd riskfaktor för att utveckla reumatoid artrit (RA), men den bakomliggande mekanismen är inte fullt klarlagd. I en tidigare studie visade vi att rökning kan bidra till autoimmun sjukdom genom att begränsa uttrycket av den inhibitoriska co-receptorn PD-1 (programmerad död-1) på ytan av cytotoxiska CD8+-T-celler. De cytotoxiska T-cellernas huvudsakliga funktion är att ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer