Att personer med sjukdom eller skada ska uppleva delaktighet i vardagen är ett centralt och viktigt mål inom rehabilitering, Forskning visar att upplevd delaktighet i meningsfulla aktiviteter har positiv inverkan på hälsa och välbefinnande.1 Delaktighetsinskränkningar i vardagen är väl dokumenterade vid reumatoid artrit (RA).2,3,4,5 Detta trots att dagens rutiner vid tidig diagnos av RA6 och ...

Ett stort problem vid reumatiska sjukdomar är bristande följsamhet till farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingar. En så hög andel som 50–70 procent av patienter med reumatoid artrit (RA) uppges inte följa läkemedelsförskrivningar och -rekommendationer. Även när det gäller icke-farmakologiska interventioner, till exempel livsstilsförändringar, är det en stor andel av patienterna som inte följer behandlingsrekommendationerna.  Att inte ...

Östrogen anses ha skyddande effekter vid reumatoid artrit (RA). Under graviditet ökar östrogenproduktionen, vilket leder till en minskning av sjukdomsaktiviteten, medan sjukdomsaktiviteten ofta ökar vid menopaus då östrogenproduktionen i kroppen går ner. Det är känt att interaktionen mellan östrogen och östrogenreceptorer (ER) påverkar produktionen av mikroRNA (miR), de korta icke kodande RNA-molekyler som reglerar produktionen ...

Reumatoid artrit förekommer hos 0,5–1 procent av befolkningen i Europa och USA, och i Sverige hos 0,5–0,7 procent. Kvinnor insjuknar oftare än män (könskvot 3:1), och insjuknandet kan ske i vilken ålder som helst men är vanligast mellan 45 och 65 års ålder. Symtomen vid RA leder ofta till otillräcklig fysisk aktivitet, vilket tillsammans med ...

Kardiovaskulära sjukdomar är vanliga vid reumatoid artrit (RA) och patienter uppskattas dö i förtid till följd av dem.1 Fettvävnad är en lipiddepot och en källa till hjärt–kärlsjukdom. Studier de senaste åren har visat förekomst av funktionellt och metaboliskt aktiv fettvävnad som omvandlar lipider till värme.2  Denna omvandling av lipider till värme orsakas av aktivitet hos ...

Rökning har sedan länge varit en känd riskfaktor för reumatoid artrit (RA) i flera olika skeden av sjukdomen. Man har dessutom sett att rökning påverkar serumnivån av survivin. Survivin är ett protein som främst är studerat inom cancerforskningen, eftersom det är nödvändigt under celldelningen och bromsar naturlig celldöd (apoptos). Dock har survivin nu blivit intressant ...

Receptor till insulinliknande tillväxtfaktor 1 (insulin-like growth factor 1, IGF1R) är en transmembranreceptor som när den binder liganden insulinliknande tillväxtfaktor 1 (insulin-like growth factor 1, IGF1) aktiveras genom fosforylering. Detta startar en signaleringskedja inuti cellen. IGF1 är en viktig aktör i cellfysiologiska processer, som proliferation, differentiering och överlevnad. Låga IGF1-nivåer associeras med åldrande, glukosintolerans och ...

Fysisk aktivitet hos vuxna med reumatoid artrit

Reumatologi | Johan von Heideken | 26. Apr 2017 kl. 9:44 | ,

Fysisk aktivitet (FA) ger som bekant många hälsofördelar, bland annat genom att bidra till minskad risk för kardiovaskulär sjukdom samt till förbättrad hälsa generellt. Vuxna med reumatoid artrit (RA) är emellertid mindre fysiskt aktiva än vuxna utan RA.1 Det är oklart hur RA påverkar FA över tid och huruvida sjukdomsaktivitet har större inverkan på FA ...

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk reumatisk sjukdom som drabbar fler kvinnor än män. Ett fåtal studier finns av mäns erfarenheter av att leva med RA.1,2 Behandlingsstrategierna vid RA har förändrats dramatiskt de senaste 20 åren. Rutiner för tidig diagnos och tidigt insatta sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD),3 inklusive nya effektiva biologiska läkemedel, har resulterat i ...

I en svensk studie, publicerad 2016 i Arthritis Research & Therapy, observerades en måttligt ökad risk för utveckling av reumatoid artrit (RA) vid kroppsmasseindex (BMI) ≥ 30 kg/m2, det vill säga gränsen för fetma.1 Sambandet förstärktes av samtidig förekomst av bukfetma. Associationen mellan fetma och utveckling av RA var tydligast hos män. Studien indikerar att ...

#Senaste tidskrift

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Blodtrycksmätning
  • Inkretinbehandling