Smärta och multipel skleros

#0071A7 | Sarah Burkill, | 4. Feb 2019 kl. 11:45 | ,

Det är allmänt känt bland läkare att patienter med MS upplever smärta mer än personer utan MS, men orsaken till detta är inte helt klarlagd.  Problemen uppstår när man i studier försöker mäta smärta genom att undersöka och ge frågor både till personer med en kronisk sjukdom, till exempel MS, och till personer utan en ...

Smärta är allmänt förekommande i den vuxna befolkningen och en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård. Efter rygg- och knäsmärta är smärta i ansiktet den vanligaste kroniska smärtan. I ansiktet är smärtan oftast relaterad till temporomandibulär dysfunktion (TMD).1 TMD är ett samlingsbegrepp för symtom som kommer från käkled, käkmuskulatur och kringliggande strukturer. ...

Patienter med långvarig smärta lever med ett lidande som hälso- och sjukvården har svårt att hitta lindring för. Med tankar om ett biopsykosocialt samband har rehabilitering, utöver att finna fysiologiska förklaringar och behandling, kommit att utformas som mer riktad mot personen som helhet.1 Sammanställningar och studier visar att det finns viss evidens för multimodal rehabilitering, ...

Långtidseffekter av beteendemedicinsk behandling vid smärta

| Christina Emilson | 24. Nov 2016 kl. 1:05 |

Muskuloskeletal smärta förekommer hos 15–30 procent av befolkningen i Europa och USA och är en av de vanligaste orsakerna till besök inom primärvården. Av dem som drabbas utvecklar 10 procent långvarig smärta (> 3 månader), vilket orsakar stort lidande för den drabbade med nedsatt aktivitetsförmåga, försämrad livskvalitet och arbetsförmåga som följd. Det finns i dag ...

Av Gunnel Peterson, leg. sjukgymnast, med.mag., doktorand, VC Linden, primärvård Katrineholm, Centrum för klinisk forskning Sörmland, Uppsala universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Anneli Peolsson, professor, leg. sjukgymnast, forskarutbildningsstudierektor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Kronisk nacksmärta och nedsatt funktion är vanligt efter whiplashskada, och upp till 50 procent av de drabbade ...

Av Birgitta Helmerson Ackelman, v.ordf. MDS, Leg sjukgymnast, MSc, smärtsjukgymnast, Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Jonas Holst, ordf. MDS, sektionschef och bitr. överläkare, Smärtavdelningen, AnOpIVA-kliniken, Universitetssjukhuset Karolinska, Huddinge. År 1994 kom Socialstyrelsens riktlinjer (SoS-rapport 1994:4) för regions- och universitetssjukhus beträffande inrättande av multidisciplinära smärtcentra. I mitten av 1980-talet identifierades ett behov av att diskutera patienter med ...

Av Jan Rickard Norrefalk, överläkare, medicine doktor, Smärtmottagningen, Södersjukhuset. FunktionsBarometern är ett självskattningsformulär som avser att mäta i vilken omfattning patientens smärta upplevs som ett problem för funktion, aktivitet och livskvalitet.1,2 FunktionsBarometern utgår ifrån patientens upplevelse av smärta, men är även anpassad till WHO:s internationella klassificering, ICF (International Classification of Functioning and Health) av funktionsnedsättning, ...

Av Bo Larsson, professor, läkare, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), NTNU, Trondheim   Huvudvärk är ett av de vanligaste hälsoproblem som rapporteras av barn och tonåringar i normalpopulation.1 Symtomet ökar i prevalens under skolåldern med en tydlig könsskillnad från puberteten då det blir betydligt vanligare bland flickor.2,3 ...

Av Ghassan Mourad, leg. sjuksköterska, doktorand, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), Linköpings universitet (LiU) Anna Strömberg, professor i omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa (IMH), Linköpings universitet och Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Peter Johansson, docent i omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa (IMH), Linköpings universitet och Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Tiny Jaarsma, ...

Av Amar Awad, underläkare, doktorand, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Sektionen för fysiologi, Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus Richard Levi, överläkare, professor i rehabiliteringsmedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet Traumatiska ryggmärgsskador drabbar årligen cirka 120 personer i Sverige. En ryggmärgsskada medför funktionspåverkan och komplikationer från flertalet organsystem. Utöver den uppenbara förlamningen lider många personer med ryggmärgsskador av ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer