Ångeststörningar, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och tvångssyndrom (OCD) utgör åtskilda dia-gnoser, men har ändå en rad gemensamma karakteristika och uppvisar stor samsjuklighet. Vid dessa tillstånd upplever individer påverkan på kognitiva processer på grund av stark rädsla eller oro1,2 samt försämrad emotionell reglering,4 och de undviker upplevelser som kan kopplas till stimuli som ger ångest, oavsett om ...

Tvångssyndrom, eller OCD (eng. obsessive compulsive disorder), förekommer hos cirka 0,5–2 procent av alla barn och ungdomar.1,2 OCD karaktäriseras av markant lidande och i många fall av allvarlig funktionspåverkan.3 Vid OCD får patienten påträngande tankar, ofta om faror eller andra skrämmande saker, och måste agera för att neutralisera riskerna och den plågsamma ångesten. Många har ...

#Senaste tidskrift

Diabetes / hjärt-kärlsjukdomar

Nr. 33 • juni 2019
Årgång 9
  • Typ 2-diabetes
  • PCSK9-hämmare
  • Förmaksflimmer