Tidigare studier har visat att typ 2-diabetes är en riskfaktor för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och cerebral infarkt.1-5 Det är dock oklart om personer med typ 2-diabetes även löper ökad risk att drabbas av förmaksflimmer, aortastenos, bukaortaaneurysm och intracerebral blödning. Dessutom är sambanden mellan typ 1-diabetes och olika hjärt–kärlsjukdomar ofullständigt klarlagda. SyfteSyftet med vår studie var att ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion