Typ 2-diabetes (T2DM) ökar i prevalens, och behandling med metformin tillsammans med livsstilsförändringar är förstahandsåtgärd. Metformin har unika egenskaper utan egentlig risk för hypoglykemi samt har visats minska kardiovaskulär sjuklighet och död.1  Långtidsmedicinering med metformin, speciellt i högre doser, är dock förenad med sänkta plasmakoncentrationer av vitamin B12. Det finns dessvärre få nationella eller lokala ...

Insulinresistens i skelettmuskler och störd fettvävnadsfunktion är starka riskfaktorer för typ 2-dia-betes hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Trots detta är den bakomliggande orsaken till metabola störningar inte känd. PCOS är den vanligaste reproduktiva och metabola störningen hos kvinnor i fertil ålder och drabbar uppskattningsvis 15 procent.  Kvinnor med PCOS har förhöjda nivåer av manligt ...

Övervikt, diabetes och metabola sjukdomar ökar globalt och utgör ett stort folkhälsoproblem som kräver omfattande ekonomiska resurser från samhället. Nya dyra läkemedel lanseras för att förebygga och minska konsekvenserna av övervikt, men medlen har varierande effekt. Många olika dieter har utvecklats och lanserats de senaste åren, men konsensus saknas om vilken diet som är mest ...

Fysisk aktivitet och träning rekommenderas som strategi för att förebygga och behandla typ 2-diabetes.1 Högintensiv intervallträning (HIIT) har förmågan att anpassa skelettmuskulaturen, det kardiorespiratoriska systemet och den övergripande hälsan i samma utsträckning som medelintensiv kontinuerlig träning, trots kortare tid och mindre volym.2-4  Glukostolerans, insulinkänslighet och oxidativ kapacitet varierar däremot under dygnet.5,6 Interaktioner mellan dessa faktorer ...

Antalet patienter med typ 2-diabetes ökar snabbt i världen. Kardiovaskulär sjukdom utgör en allvarlig komplikation till diabetes och är en vanlig dödsorsak i denna patientgrupp. Liraglutid, ett läkemedel för behandling av typ 2-diabetes, blev godkänt och tillgängligt för klinisk användning 2009. Liraglutid sänker blodsockret, kan minska kroppsvikten och är det specifika läkemedel i klassen GLP1-receptoragonister ...

Typ 2-diabetes beror på en otillräcklig frisättning av insulin från bukspottkörtelns betaceller, ofta i kombination med insulinresistens i perifera vävnader. Prevalensen ökar lavinartat, främst i de delar av världen där livsstilen snabbt förändras mot att bli mer och mer västerländsk; intag av för mycket eller dålig mat och för lite fysisk aktivitet. Typ 2-diabetes har ...

Typ 2-diabetes är en vanlig folksjukdom som förekommer hos cirka 5 procent av befolkningen i Sverige och medför ökad risk för hjärt–kärlsjukdom och förtida död.1 Behandlingen av typ 2-diabetes är multifaktoriell och inbegriper utöver livsstilsåtgärder och rökstopp även farmakologisk behandling av hyperglykemi, hypertoni och hyperlipidemi. Mortaliteten i framför allt hjärt–kärlsjukdom har minskat stadigt under de ...

Individer med typ 2-diabetes har en ökad risk för förtidig död, särskilt vid försämrad glukoskontroll.1 Gällande övervikt och fetma hos individer med typ 2-diabetes visar forskningen olika resultat.  Det har bland annat föreslagits att det skulle kunna finnas en obesitasparadox hos denna grupp av patienter, där övervikt skulle kunna fungera skyddande mot död.2 Dock har ...

Hjärtsvikt och samtidig typ 2-diabetes innebär särskilt hög risk för komplicerande förlopp och död. Både hjärtsvikt med sänkt respektive bibehållen ejektionsfraktion (HFrEF respektive HFpEF) medför ökad mortalitet.1 HFrEF är en oberoende riskfaktor för död hos patienter med typ 2-diabetes.2,3 Kranskärlssjukdom och hypertoni, men också direkta myokardskadande effekter bidrar till sjukdomsbilden och den försämrade prognosen.4  Typ ...

Kognitiv nedsättning och demens, inklusive Alzheimers sjukdom (AD) föregås ofta av försämrat luktsinne.1,2 Ett intressant fynd som framkommit i vissa studier är att även individer med typ 2-diabetes (T2D) uppvisar luktnedsättning,3-7 vilket möjligen indikerar att metabol försämring kan återspegla ett nedsatt luktsinne. Eftersom T2D utgör en riskfaktor för kognitiv nedsättning och demens8 skulle ett försämrat ...

#Senaste tidskrift

Primärvård

NR. 1 • december 2019
  • Extremitetsischemi
  • Akut koronart syndrom
  • Kronisk bronkit och COPD