Typ 2-diabetes beror på en otillräcklig frisättning av insulin från bukspottkörtelns betaceller, ofta i kombination med insulinresistens i perifera vävnader. Prevalensen ökar lavinartat, främst i de delar av världen där livsstilen snabbt förändras mot att bli mer och mer västerländsk; intag av för mycket eller dålig mat och för lite fysisk aktivitet. Typ 2-diabetes har ...

Typ 2-diabetes är en vanlig folksjukdom som förekommer hos cirka 5 procent av befolkningen i Sverige och medför ökad risk för hjärt–kärlsjukdom och förtida död.1 Behandlingen av typ 2-diabetes är multifaktoriell och inbegriper utöver livsstilsåtgärder och rökstopp även farmakologisk behandling av hyperglykemi, hypertoni och hyperlipidemi. Mortaliteten i framför allt hjärt–kärlsjukdom har minskat stadigt under de ...

Individer med typ 2-diabetes har en ökad risk för förtidig död, särskilt vid försämrad glukoskontroll.1 Gällande övervikt och fetma hos individer med typ 2-diabetes visar forskningen olika resultat.  Det har bland annat föreslagits att det skulle kunna finnas en obesitasparadox hos denna grupp av patienter, där övervikt skulle kunna fungera skyddande mot död.2 Dock har ...

Hjärtsvikt och samtidig typ 2-diabetes innebär särskilt hög risk för komplicerande förlopp och död. Både hjärtsvikt med sänkt respektive bibehållen ejektionsfraktion (HFrEF respektive HFpEF) medför ökad mortalitet.1 HFrEF är en oberoende riskfaktor för död hos patienter med typ 2-diabetes.2,3 Kranskärlssjukdom och hypertoni, men också direkta myokardskadande effekter bidrar till sjukdomsbilden och den försämrade prognosen.4  Typ ...

Kognitiv nedsättning och demens, inklusive Alzheimers sjukdom (AD) föregås ofta av försämrat luktsinne.1,2 Ett intressant fynd som framkommit i vissa studier är att även individer med typ 2-diabetes (T2D) uppvisar luktnedsättning,3-7 vilket möjligen indikerar att metabol försämring kan återspegla ett nedsatt luktsinne. Eftersom T2D utgör en riskfaktor för kognitiv nedsättning och demens8 skulle ett försämrat ...

Diabetes är en kronisk sjukdom där prevalensen ökar1 och medelåldern vid insjuknandet sjunker eller håller sig oförändrad i olika delar av världen.2 Detta leder till ett ökat antal makro- och mikrovaskulära komplikationer, som hjärtinfarkt, stroke, retinopati och njursvikt.3 Det finns välkända riskfaktorer för komplikationer, till exempel hypertoni, högt blodsocker, höga lipidnivåer och rökning,4 men vilka ...

Diabetes är samlingsnamnet för flera sjukdomar karakteriserade av hyperglykemi. Den vanligaste typen, typ 2-diabetes, är i sig en heterogen sjukdom och påverkar flera vävnader. Vid typ 2-dia-betes ses ofta både försämrad insulinfrisättning från betaceller i bukspottkörteln och insulinresistens i muskel, lever och fett, vilket tillsammans bidrar till hyperglykemi. Flera genetiska riskvarianter för sjukdomen har identifierats, ...

Hypertoni vid diabetes är en väl belagd och behandlingsbar riskfaktor samt föremål för rekommendationer i en rad aktuella riktlinjer, såväl nationella som internationella. Det har emellertid rått delade meningar om, och även lett till en intensiv debatt över Atlanten, vilka blodtrycksmål som bör finnas för just hypertoni vid diabetes. Det nuvarande europeiska behandlingsmålet för dessa ...

Trots förbättrat omhändertagande av gravida kvinnor med typ 1- och typ 2-diabetes (T1DM och T2DM) är förekomsten av ökad fostertillväxt och stora barn (makrosomi) fortsatt hög, vilket innebär ökad risk för komplikationer hos mamman och det nyfödda barnet.1,2  De maternella komplikationerna omfattar utdraget förlossningsarbete, förlossningsskador, blödningar och ökad frekvens kejsarsnitt. För barnets del innebär det ...

Icke-alkoholorsakad fettlever (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD) är i dag den vanligaste leversjukdomen i världen, med en prevalens som uppskattas till cirka 25 procent.1 NAFLD innebär en fettinlagring i levern (steatos) till följd av övervikt och/eller insulinresistens och i avsaknad av alkoholöverkonsumtion. Hos vissa individer sker en progress av steatosen med tillkomst av inflammation och ...

#Senaste tidskrift

Lungmedicin

Nr. 25 • mars 2019
årgång 5
  • KOL
  • Luftvägsinfektion